SOSYAL PROJELER VE ORGANIZASYON KOMISYONU

   SOSYALPROJELER VE ORGANİZASYON KOMİSYONU

Dr. Jülide AKSOY (BAŞKAN)

Dr: Yılmaz SEKİZKARDEŞ (MARDİN) 

Dr. Yakup ŞAHİN (ADANA)

Dr. Füsun SEVİNGİL (TEKİRDAĞ)

Dr. Birol KOCAMAN (İZMİR)

Dr. Faruk SACCI (KAYSERİ)

Dr. AYŞEGÜL İÇKİN (DENİZLİ) 

Dr. Tuğba Öztürkmen (GAZİANTEP)

Dr. Osman GENCER (BURDUR)

Dr: Ayşe NURDAN KARAGÖZ (SAKARYA)

Dr. Nermin TEKGÜL (ANKARA)

Dr. Dr.Serdar ÇELİKTAŞ (ANTALYA)

Dr.Hülya UÇAK (ANTALYA)

Dr. İlker TUĞRUL (ZONGULDAK)

Dr.Yusuf BAŞAK (OSMANİYE)

Dr. UĞUR UÇAR (İSTANBUL )

Dr. ŞULE GÜÇLÜ ŞAKRAK (İSTANBUL )

Dr. SEZER KİRKİZOĞLU (İSTANBUL )

Dr. ELİF KURUEFE (BURSA)

Dr. Kadircan TUNCEL(ADANA)

Dr. Arzu YILMAZ ŞAŞOĞLU (DÜZCE)


 

 AHEF SOSYAL PROJE VE ORGANİZASYON KOMİSYONU YÖNERGESİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ,Dayanak,Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde, aile hekimlerince toplum yararına olabilecek her türlü sosyal projeleri ve organizasyon faaliyetlerini planlamak, hazırlanan sosyal projelerin ve organizasyon faaliyetlerinin plana uygun bir şekilde ve içerikte gerçekleştirilmesini sağlamak, ulusal ve/veya uluslararası yapılacak projelerin ve organizasyonların, komisyon toplantılarının,kongrelerin, seminer, konferans veya toplantıların ve AHEF Yönetim Kurulu'nun ve komisyon üyelerinin gerektiğinde kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla yapacağı görüşmeleri planlamak ve bu görüşmelerin nitelik ve niceliğinin arttırılmasını sağlamak ,AHEF Yönetim kurulu 'nun ve komisyon üyelerinin gerektiğinde gezi ziyaret ve sosyal faaliyetlerin organizasyonunu ilgili komisyonlar ve /veya Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlemek amacıyla ; AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyon Komisyonu kurulmuştur

 

 

Kapsam

 MADDE 2 - Bu yönerge; AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyon Komisyonu'nun işleyişi, görevleri ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge dayanağını ,Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tüzüğü ve AHEF komisyonlar yönergesinden alır.

 

Tanımlar

 MADDE 4 -  Bu Yönerge'de geçen;

 (1)AHEF                  :        Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

(2)Komisyon            :        AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyon komisyonu

(3)Başkan                 :       Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlu AHEF Yönetim Kurulu Üyesi

 

(4)Başkan Yardımcısı:    Yürütme kurulunca seçilen Gerektiğinde başkana vekalet edecek üye

 

(5)Komisyon Sekreteri: Yürütme kurulunca seçilen üye

 

(6)Sayman                : Yürütme kurulu tarafından seçilen komisyonun mali işlemleri ile ilgilenen üye

 

(7)Üye                      :     Üye derneklerin üyeleri arasından  belirlenen sürede komisyona baş vuran ve AHEF Yönetim Kurulunca onaylanan kişiler

 

(8)Yürütme Kurulu   : AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlu YK üyesi Başkan,Komisyon üyeleri arasından seçimle belirlenen  bir başkan yardımcısı ,bir sekreter ,bir sayman ve en az bir en fazla on iki üyeden oluşan organ.,

 

(9) Kongre: AHEF'in düzenleyeceği kongreleri,

 

(10) Toplantı: AHEF'in ve Komisyonların düzenleyeceği toplantıları,

 

(11) Seminer: AHEF'in ve Komisyonların düzenleyeceği seminerleri,

 

(12) Konferans: AHEF'in ve Komisyonların düzenleyeceği konferansları,

 

(13) Sosyal Proje: Toplum yararına olan tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin sağlık,teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek sosyal projelerini ifade eder.

 

(14) Organizasyon: AHEF nun ve Komisyonların düzenleyeceği kongreler, seminerler, konferanslar veya toplantıların tarih, yer ve içeriklerindeki sosyal aktiviteleri,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu,Yapılanma, Çalışma Esasları

Madde 5 -

(1)     Komisyon, AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlu YK üyesi olan Başkan ve üye derneklerin komisyona kabul edilen üyelerinden oluşur.

(2)      Komisyonun başkanı, yürütme kurulu başkanıdır. Yürütme kurulu ile birlikte komisyonun oluşumundan sorumludur.

(3)     Federasyona üye derneklerin yönetim kuruluna komisyonda görev almak isteyen üyeler tarafından başvurular yapılır. Üye derneklerin yönetim kurulunca uygun görülen üyeler komisyona önerilir.Profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan, yönetim kurulunca re' sen görevlendirilenler için bu koşul aranmaz.

(4)     Sosyal Projeler ve Organizasyon Komisyonu'nda çalışma talebinde bulunanlar ilan süresinin bitiminde, komisyonun yürütme kurulunca değerlendirilip üyeliğe kabul edilirler. Sosyal Projeler ve Organizasyon Komisyonu'nda bulunanlar, başka komisyonlarda danışmanlık dışında aktif olarak çalışamazlar.

(5)     Komisyonda, ihtiyaç duyulması halinde ve AHEF Yönetim Kurulunun da onayıyla "Profesyonel Danışmanlar " çalıştırılabilir.

(6)     Yürütme Kurulu :AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlu YK üyesi Başkan, Komisyon üyeleri arasından seçimle belirlenen bir başkan yardımcısı ,bir sekreter ,bir sayman ve en az bir en fazla on iki üyeden oluşan organ.

(7)     Komisyona Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlusu YK üyesi başkanlık eder, Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan yardımcısı vekalet eder. Komisyon toplantılarının gün ve saati Başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine tebliğ edilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir.

(8)     Komisyon toplantı yeri Başkan tarafından kararlaştırılır. Ancak, üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile toplantı başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar video konferans veya başka elektronik görüşme yolları kullanılarak da yapılabilir.

(9)     Başkan yardımcısı ve Sekreter: Komisyon yürütme kurulu kendi arasında bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

(10) Komisyondan ayrılma ve azil konusunda AHEF komisyonlar yönergesindeki usul ve esaslar uygulanır. 

(11) Komisyonda alınan karalar için yeter sayısı;toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur.Oyların eşitliği halinde,Başkanın olduğu tarafın oyları üstün sayılır.Çekimser oy kullanılamaz. 

(12) Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir. Kararlar elektronik ortamda görüşme yolu ile alınmış ise mail ortamında onay alınır. Karar metni komisyon başkanı tarafından; başkanın katılmadığı toplantılar için başkan yardımcısı komisyon başkanı aracılığı ile AHEF YK ya iletir.

(13) Komisyon Yürütme Kurulu kararları öneri niteliğinde olup uygulanması Yönetim Kurulunun tasarrufundadır. Komisyonlara katılan üyeler, AHEF'in temel ilke ve amaçlarına ters düşen çalışmalar yapamazlar.

(14) Komisyon gerekli konularda alt komisyonlar, il temsilcileri, bölge temsilcileri ya da çeşitli gruplar ile iş ve işlemlerin yürütmesini kolaylaştırıcı hızlandırıcı ve etkinleştirici önlemler alır.

(15) Planlanan Proje ve Organizasyonlarla ilgili Resmi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Yönetim kurulunun görevlendireceği üyeler yapar. Bu görüşmeler esnasında Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir söz verilemez ve/veya herhangi bir yazılı belgeye imza atılamaz. Bu görüşmeler takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısına bir rapor halinde sunulur. Yönetim Kurulu kararı resmileştirdikten sonra yazılı metin üzerinde imzalanarak sonuçlandırılır.

(16) Proje ve Organizasyon  görüşmelerine; Yönetim Kurulunun görev vereceği bir komisyon katılır. Her türlü maddi konulardaki  antlaşmaları sadece Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Maddi konularda komisyon adına, Yönetim Kurulu bildirimlerinden başka vaatlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.

 

Madde 6- AHEF Sosyal Proje ve Organizasyon Komisyon'un Çalışma Esaları;

(1) Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde aile hekimlerince toplum yararına olabilecek her türlü sosyal projeleri ve organizasyon faaliyetlerini planlamak,

(2) Hazırlanan sosyal projelerin ve organizasyon faaliyetlerinin plana uygun bir şekilde ve içerikte gerçekleştirilmesini sağlamak,

(3) Ulusal ve/veya uluslararası yapılacak sosyal projelerin ve organizasyonların yapılma aşamasında gerektiğinde kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla yapılacak görüşmelerini planlamak ve bu görüşmelerin nitelik ve niceliğinin arttırılmasını sağlamak,

(4) AHEF da bulunan komisyonların toplantılarının organizasyonun düzenlenmesini sağlamak,

(5) AHEF tarafından düzenlenen kongreler,seminerler,konferanslar veya toplantıların tarih,yer ve içeriklerindeki sosyal organizasyonları planlayarak,gerektiğinde kişi ,kurum ve /veya kuruluşlarla görüşmeleri yapmak ve bu görüşmelerin nitelik ve niceliğinin arttirılmasını sağlamak

(6) AHEF Yönetim Kurulu'nun ve komisyon üyelerinin gerektiğinde kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla yapılacak görüşmelerinin organizasyonunu düzenlemek ve bu görüşmelerin nitelik ve niceliğinin arttırılmasını sağlamak,

(7) AHEF tarafından kamu yararına oluşturulan sosyal projeler ve organizasyonlar için ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların komisyonları ile ortak çalışmalar yapmak

(8) AHEF' a üye derneklerin sosyal projeler ve organizasyon komisyonları arasında koordinasyon, işbirliği ve dayanışmanın sağlanması doğrultusunda çalışmalar yapmak,

(9)Kamu yararına oluşturulacak projelerde ulusal veya uluslararası resmi ve sivil kurum ve kuruluşların sosyal proje ve organizasyon komisyonları ile ortak çalışmalar yapmak,

(10) Sosyal projeler ve organizasyon komisyonu olarak yapılan çalışmalar ile ilgili sonuçları değerlendirmek rapor haline getirmek ve çalışmalarla ilgili arşivi oluşturmak ve ihtiyaç halinde AHEF' a üye derneklerin ve üyelerinin kullanabilmesine imkan sağlamak,

(11) Basın yayın komisyonu ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal projeler ve organizasyonların kamuoyuna tanıtım,sunum ve sonucunun paylaşılmasını sağlamak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Organları,Yönetimi,Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Komisyon Organları:

Madde 7-

(1)Başkan(AHEF Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

(2)Başkan Yardımcısı

(3)Komisyon Sekreteri

(4)Sayman

(5)Yürütme Kurulu

(6)Üyeler

Komisyonun Yönetimi ,Görev,Yetki Ve Sorumlulukları:

Madde 8-

(1) Başkan( AHEF Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi): AHEF'in Sosyal Projeler ve Organizasyondan sorumlu YK üyesi ,çalışmalara Yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde planlar, yönlendirir, yönetir. YK adına kurumlar arası ilişkileri yürütür. Komisyon toplantılarına başkanlık eder.Gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırır. Komisyon kararlarının uygulanmasını YK adına planlar ve gerçekleştirir. Gerektiğinde Federasyonun örgüt yapısı içerisindeki il toplantıları, üye derneklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer STK'larla görüşmeleri düzenler katılır ve/veya yetkilendireceği üyelerin katılımını sağlar. Komisyonun tüm yazışmalarına imza atar ve/veya bu konuda Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisine yetki verir.

(2) Komisyon Başkan Yardımcısı,Yürütme Kurulu tarafından seçilir.Komisyon Başkanının olmadığı hallerde başkana eşit yetki ile vekalet eder.

 

(3) Komisyon Genel Sekreteri , Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Komisyon toplantı tutanaklarını tutar ,bilgi belge ve evrakları arşivler, komisyon açıklamalarını yayınlar. Kamu kurum-kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile yazışmalarını düzenler. Komisyon toplantılarından önce Komisyon üyeleri ve/veya diğer kurum-kuruşular ve/veya üyelerden gelen teklifleri toplantı gündem maddesi olarak hazırlar. Komisyon toplantı sonucunda gündem maddelerini karar defterine geçirir ve imzaya açar. Komisyonun yasal olarak tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ve ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip eder. Yönetim Kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder. Komisyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar

(4) Sayman,Yürütme kurulu tarafından seçilir.Komisyonun mali konularıyla ilgilenir.

(5) Üyeler:AHEF adına düzenlenecek tüm Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde, aile hekimlerince toplum yararına olabilecek her türlü sosyal projeleri ve organizasyon faaliyetlerini planlamak, hazırlanan sosyal projelerin ve organizasyon faaliyetlerinin plana uygun bir şekilde ve içerikte gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışır. Komisyon üyeleri genel ilkeler ve görev aldıkları alanın hedefi ve amaçları doğrultusunda çalışırlar. Komisyonun verdiği görevleri yerine getirir. Komisyonca alınan kararları uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 9-

(1)AHEF Komisyonlar yönergesindeki mali esaslar uygulanır.

(2)Komisyon Saymanı komisyonun mali işlerinden sorumludur ve AHEF Saymanı ile birlikte çalışır.

(3)Federasyon Yönetim Kurulu her zaman denetleme yapma hakkına ve komisyonu fesih etme hakkına sahiptir.
(4)Komisyon çalışmalarında gerekli olan mali giderler AHEF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak koşuluyla AHEF saymanlığı tarafından karşılanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

Madde 10-

         (1) Komisyonun kurulmasından sonra, Komisyon Başkanı tarafından ilk toplantı çağrısı yapılır. Komisyon çalışmaları Komisyon Başkanı gözetiminde sürdürülür

          (2)İlk toplantının yapılması için komisyon üyelerinin toplam sayısının yarısından fazlası yeterli kabul edilir. İlk toplantıda bu sayı sağlanamadığı takdirde 7 (yedi) gün sonrası için çağrı tekrarlanır. İkinci toplantıda da en az 3 (üç) kişinin katılımı sağlanamadığı takdirde komisyon kurulmamış sayılır.

          (3)Yürütme Kurulu komisyonun hedef ve amaçlarını belirleyen çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

          (4)Komisyondan üyeler kendi istekleri ile ayrılabilir, ayrıca Komisyon Yürütme Kurulu aldığı kararla, komisyondaki üyelerin, üyeliklerinin sonlandırılması için Yönetim Kuruluna teklif sunabilir. Komisyon yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılabilir. Komisyona yeni üye, yürütme kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla ile seçilir

          (5)Komisyon toplantıları yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantılar üyelere en az 7 (yedi) gün önceden elektronik veya yazılı olarak haber verilir.

          (6)Yönetim kurulu,yürütme kurulu veya dernek üyelerinin 1/5 yazılı isteğiyle yönetim kurulu komisyonu 1 ay içinde olağan dışı toplantıya çağırabilir.

          (7)Komisyon üyelerinin, mazeretsiz olarak bir yılda üst üste 3 (üç) kez veya mazeretli olarak bir yılda 4 (dört) kez yapılan toplantılara katılmaması halinde komisyon üyelikleri düşer.

          (8)AHEF tüzüğüne aykırı davranışta bulunan.verilen görevlerden sürekli kaçınan.komisyonda alınan kararlara uymayanlar ve gerekli devam şartını yerine getirmeyen üyeler, Komisyon Yürütme Kurulu aldığı kararla, komisyondaki üyelerin, üyeliklerinin sonlandırılması için Yönetim Kuruluna teklif sunabilir. Komisyon yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılabilir.Komisyon üyeleri kendi istekleriylede komisyon üyeliğinden ayrılabilirler. Komisyona yeni üye, yürütme kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla ile seçilir.

           (9)Komisyon toplantılarında alınan kararlar ve görüşmeler, gelişi güzel ve toplantıda bulunan üyeler tarafından açıklanamaz. Açıklanması gereken konular Dernek Genel Sekreteri tarafından açıklanır.Komisyon üyeleri komisyon çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeleri projelendirme aşamasında üçüncü şahıslarla paylaşması yönetim kurulu kararı şartına bağlıdır..

 

Yürürlük

Madde 11- Bu yönerge, AHEF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.

 

Yürütme

Madde 12-Bu yönergeyi AHEF Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.

 

PAYLAŞ: