AHEF BİLİM KOMİSYONU

Komisyon Bşk: Uz.Dr. Erkut COŞKUN Nevşehir
Komisyon Bşk Yrd: Uz.Dr.Pınar BİLGİLİ Antalya
Komisyon üyeleri:


1. Dr.Rıdvan KARAGÖZ Sakarya
2. Uz.Dr.Özgür AKBABA İstanbul
3. Uz.Dr.Selda Handan KARAHAN SAPER İstanbul
4. Uz.Dr.Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM Osmaniye
5. Uz.Dr.Murat ÇEVİK Ankara 
6. Dr.Tayyar GÜNGÖR Bursa
7. Dr.Mehmet ALİ ÇELİK Gaziantep
8. Uz.Dr.Nebi SÖKMEN Aydın
9. Uz.Dr.Tolga VURAL Aydın
10. Uz.Dr.Gülçin ÖZKAN ONUR Malatya
11. Dr.Tarkan ŞAHİN Malatya
12. Uz.Dr.Nihan ŞENOL EREN Gaziantep
13. Uz.Dr.Leyla AKOĞLU Çanakkale
14. Uz.Dr.Şenay KOÇAKOĞLU Şanlıurfa
15. Uz.Dr.Ayşe ÖZEREN Denizli
16. Uz.Dr.Abdurrahman ERSÜ Manisa
17. Uz.Dr.Nazmiye ERSÜ MAnisa
18. Uz.Dr.Arzu AYRALER Sivas
19. Uz.Dr.Olgu AYGÜN Nevşehir

AHEF BİLİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

Madde 1- Amaç ve Kapsam: Bu yönerge AHEF'in etkin ve üretken Bilimsel Araştırma yapısını kurgular. Federasyona bağlı dernekler ile koordinasyon kurarak bilimsel veri tabanı oluşturmayı ve ulusal politikalara yön vermeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda diğer paydaşları ile ortak çalışmalar üretir.

Madde 2- Tanımlar ; AHEF : Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Komisyon : AHEF Bilim ve Araştırma Komisyonu Başkan : Bilim ve Araştırma Komisyonu 'ndan sorumlu AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı: Yürütme kurulunca seçilen gerektiğinde başkana vekalet edecek üye Üye : Üye derneklerin üyeleri arasından belirlenen sürede komisyona baş vuran ve AHEF Yönetim Kurulunca onaylanan kişiler Yürütme Kurulu : Komisyon üyeleri arasından seçimle belirlenen ve bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve en az bir en fazla beş üyeden oluşan organ.

Madde 3- Dayanak ; Bu yönetmelik dayanağını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tüzüğü ve AHEF komisyonlar yönergesinden alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim ve Araştırma Komisyonu'nun Oluşumu, Yapılanması ve Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 4- Yapılanma ve Komisyonun Çalışma Esasları 1) Komisyon, Bilim ve Araştırma Komisyonu sorumlusu yönetim kurulu üyesi ve Üye derneklerin üyeleri arasından belirlenen sürede komisyona baş vuran kişilerden oluşur.

2) Yürütme Kurulu , Komisyon üyeleri arasından seçimle belirlenen ve bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve en az bir en fazla beş üyeden oluşan organdır.

3) Komisyona Bilim ve Araştırma Komisyonu sorumlusu yürütme kurulu üyesi başkanlık eder, Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan yardımcısı vekalet eder. Komisyon toplantılarının gün ve saati Başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine tebliğ edilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantı gündemi acil haller dışında alt komisyonlar tarafından belirlenir. Komisyon toplantı yeri Başkan tarafından kararlaştırılır. Ancak, üyelerin salt

çoğunluğunun kararı ile toplantı başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar video konferans veya başkaca elektronik görüşme yolları kullanılarak da yapılabilir.

4) Başkan Yardımcısı ve Sekreter: Komisyon yürütme kurulu kendi arasında bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

5) Komisyondan ayrılma ve azil konusunda AHEF komisyonlar yönergesindeki usul ve esaslar uygulanır.

6) Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

7) Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir. Kararlar elektronik ortamda görüşme yolu ile alınmış ise elektronik posta aracılığıyla onay alınır. Takiben Yürütme Kurulu Sekreteri tarafından Komisyon Karar Defterine yazılarak imza altına alınır. Komisyon sorumlusu karar metnini Başkan aracılığı ile AHEF Yönetim Kurulu'na iletir.

8) Komisyon Yürütme Kurulu kararları öneri niteliğinde olup uygulanması AHEF Yönetim Kurulunun tasarrufundadır. Komisyonlara katılan üyeler, AHEF'in temel ilke ve amaçlarına ters düşen çalışmalar yapamazlar.

9) Komisyon gerekli konularda alt komisyonlar, il temsilcileri, bölge temsilcileri ya da çeşitli gruplar ile iş ve işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırıcı, hızlandırıcı ve etkinleştirici önlemler alır.

Madde 5- Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları 1) Bilim ve Araştırma Komisyonu Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi: Derneğin bilim ve araştırma çalışmalarını AHEF Yönetim Kurulu adına AHEF Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde planlar, yönlendirir ve yönetir. AHEF Yönetim Kurulu adına kurumlar arası ilişkileri yürütür. Komisyon toplantılarına başkanlık yapar. Gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırır. Komisyon kararlarının uygulanmasını AHEF Yönetim Kurulu adına planlar ve gerçekleştirir. Gerektiğinde Federasyonun örgüt yapısı içerisindeki il toplantıları, üye derneklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeleri düzenler, katılır ve/veya yetkilendireceği üyelerin katılımını sağlar.

2) Komisyon Başkan Yardımcısı: Yürütme Kurulu tarafından seçilir, Başkanın olmadığı hallerde başkana eşit yetki ile vekalet eder.

3)Sekreter :Komisyon toplantı tutanaklarını tutar; bilgi, belge ve evrakları arşivler; komisyon açıklamalarını yayınlar.

4) Üyeler : Tüm ülke çapında AHEF üyesi derneklerin ortak bilimsel araştırma yapması konusunda AHEF Yönetim Kurulu'nca ve Komisyon Yürütme Kurulu'nca alınmış kararların sahada uygulanma oranının yükseltilmesi amaçlı çalışmalara katılır, komisyonca alınmış kararları uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde-6 Mali Hükümler

1) AHEF Komisyonlar yönergesindeki mali esaslar uygulanır. Federasyon Yönetim Kurulu her zaman denetim yapma ve komisyonu fesih etme hakkına sahiptir.

2) Üye dernekler ve/veya Komisyon tarafından hazırlanmış ve Komisyon Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmiş projelere AHEF Yönetim Kurulu'nun onayıyla maddi destek verilebilir.

3) Bilimsel araştırma ve projelere destek verecek sponsor firmalar ile görüşmeler AHEF Yönetim Kurulu onayıyla Bilim ve Araştırma Komisyonu'nun Yürütme Kurulu'nca yapılabilir.

4) Maddi destek sağlanan projelerin mali harcamalarının Maliye Bakanlığı'nca kabul gören belgelere dayandırılması esastır ve bu belgeler Komisyon Yürütme Kurulu tarafından her zaman denetlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bilim ve Araştırma Komisyonu'nun İlkeleri Madde-7 1) Bilimsel çalışmalar Uluslararası Etik Kurallara uygun olarak yürütülür.

Yürürlük Madde 8 - Bu yönerge, AHEF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.

 

Yürütme Madde 9 -Bu yönergeyi AHEF Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür. 

PAYLAŞ: