Çıktım Vekaletsiz İzne Kesemezsin Maaşımı Öyle

            Aile Hekimliği Uygulamasında özellikle izin konusu her zaman sorun olmuştur. Özellikle vekâlet bırakmadan izne ayrılan Aile Hekimlerinden ve ya Aile Sağlığı Elemanlarından kesintiler yapılmakta, bu kesinti nedeni ile izin alma konusunda tereddütler yaşanmakta, çoğu Aile Hekimi ve ya Aile Sağlığı Elemanı izin kullanmamakta idi. Bu kesinti 16/04/2015 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile tarih oldu.

16/03/2015 tarih ve 2015/7528 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan ve 16/04/2015 tarihli 29328 sayılı R.G ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte 16ncı ve 19ncu maddeler değişikliğe uğradı. Bu maddelere bakacak olursak Yönetmeliğin 16ncı Maddesinin (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) (1)inci fıkrasında Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir 19ncu Maddesinin (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) (1)inci fıkrasında Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir.

İlgili yönetmelik maddelerine göre (16 ve 19)  İzin, Rapor aldığımıza ve ya Bakanlık eğitimlerine katıldığımızdaki süreler çalışılan gün olarak değerlendirilecektir. Aile Hekimleri ve ya Aile Sağlığı Elemanları çalışılan gün üzerinden ödeme almaktadır. Dolayısıyla İzin, Rapor ve ya eğitimler de çalışılan gün üzerinden değerlendirildiğinden bu dönemlerde kesinti hukuken yapılamaz.

Her ne kadar aynı yönetmeliğin 17nci ve 20nci maddelerinde İzin, Rapor ve ya eğitim dönemlerinde geçici aile hekimi, aile sağlığı elemanı görevlendirilmesi esnasında kesintiler olacağından bahsedilse de, bu maddeler aynı yönetmeliğin 16ncı ve 19ncu maddeleri ile ters düşmektedir. Bu husus Hukukun uygulanması sırasında ortaya çıkan önemli bir sorun olup, aynı konunun farklı hukuk kurallarınca düzenlenmiş olması, ama daha da önemlisi, farklı şekillerde düzenlenmiş olmasıdır. Bu durumda ‘kanunların/kuralların çatışmasından bahsedilir. Çatışan kurallar söz konusu olduğunda karşılaşılan sorun aynı konuyu düzenleyen bu kurallardan hangisinin uygulanacağıdır. Bu konuda hukukçuların yüzyıllardır uyguladığı bazı ilkeler, yargıcın kararını belirler. Çatışmanın farklı türdeki kurallar arasında olması açısından yapılan ayırıma göre belirlenen ilkelerden bir tanesi de üstün kural ilkesidir. Üstün kural ilkesine göre, aynı düzeyde ve aralarında genel özellik ilişkisi bulunan iki hukuk kuralı çatışığında uygulanacak kural, normlar hiyerarşisine göre daha üst olan, daha üstün düzenlemeler içeren kuraldır.  Bu bağlamda Anayasanın 50nci Maddesinin 4ncü fıkrasına göre izin esnasında ücret kesintisinin olmaması gerekir. Bu bağlamda yönetmeliğin 17nci ve 20nci maddesi Anayasaya aykırı olup uygulanabilirliği yoktur ve İzin, Rapor konusunda 16ncı ve 19ncu maddeler uygulanmalıdır.

Bu nedenle vekalet bırakmadan izne çıkabiliriz. Olası bir kesintide ise ekteki dilekçeleri doldurup kesinti iadesini talep etmeli, bu talep red edilirse hukuki yollara başvurmalıyız.
Dr. Ali ERBAŞ-HATAY

Senelik izin iadesi AH
Senelik izin iadesi  ASÇ

 

PAYLAŞ: