GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ
 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 18.05.2015 tarihli resmi yazısı ile gezici sağlık hizmetlerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan bu düzenlemenin bazı maddeleri Aile Hekimliği Kanun ve Yönetmeliklerine aykırılık teşkil etmektedir.

Aile Hekimliğinde Gezici Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği Kanunu’ nun 2. maddesinde yer alan aile hekiminin tanımında yer almaktadır. “Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. Aynı Kanunun 3. maddesinin 7. paragrafında gezici sağlık hizmetleri hakkında ” Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında. “Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin ç) bendinde “ Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için; asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin on binde 5’i ve gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüz binde 7,5’i kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait bu bentte yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.” Hükmü yer almaktadır.

Tüm bu Kanun ve Yönetmelikleri ışığında, THSK tarafından yayınlanan resmi yazının, A. Kapsama Alma, Kapsamdan Çıkarma ve Bağlantı Değişikliği İşlemleri’ nin 2. maddesinde “ Güzergah planlaması, aynı güzergahta bulunabilecek gezici sağlık hizmeti sunulan yerleşim yerlerine aynı günde ve mevzuatta belirtilen gün ve saatlere uygun gidilmesine dikkat edilmek suretiyle yapılacaktır “ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki, gezici sağlık hizmetlerinin planlanmasının aile hekimi tarafından yapılmasına karar verilmişken, resmi yazıda yönetmelikte olmayan “aynı güzergahta bulunabilecek, aynı günde “ planlama yapılması hükmü Kanun ve Yönetmeliklere aykırılık teşkil etmektedir.

Aynı resmi yazının B. Gezici Sağlık Hizmeti Giderinin Hesaplanması kısmının 1. Aylık Hizmet Sunulan Kişi Sayısı ( gerçekleşen ) şeklinde olması, Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinde “ kendisine kayıtlı her kişi için “ ödeme yapılacağı hükmüne rağmen, resmi yazıda hizmet sunulmayan kişi sayısı ödemeye dahil edilmeyecek olmasının yazılması, Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine aykırıdır. Aynı şekilde Aylık Kat edilen Mesafe ( Gerçekleşen) gerçekleşen mesafe hesaplanarak kat edilen mesafe kadar ödeme yapılacağının yazılması, Halk Sağlığı Müdürlüğünden mobil hizmete çıkan her aile hekimine bir müfettiş görevlendirilerek kaç km yol yaptığının tespitini gerektirecektir ki bu maddenin de uygulana bilirliği yoktur.

Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak yayınlanan gezici sağlık hizmet yazısı bundan sonra vatandaşlarımızın kaliteli gezici sağlık hizmeti almasını engelleyecektir. Aile Hekimlerinin hizmetini sınırlandırılan tüm uygulamalar vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini azaltacaktır.

Sağlıkta şiddet son günlerde artarak devam etmektedir. En son olarak Samsun’ da göğüs cerrahi uzmanı Dr. Kamil FURTUN bir hasta yakını tarafında şehit edilmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerimi ileterek, herkese şiddetten uzak günler dilerim.
 
Dr. Hakan UZUN-TRABZON
 
 
 

PAYLAŞ: