AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 590
  • 08 Şubat 2021
  • .

Hakkari ilinde görevli bir hekimimizin aynı ASM'deki diğer hekimin askerlik vazifesini yapmak için görevinden ayrılması üzerine (görevlendirme yazısı yokken) diğer hastaları muayene etmediği ve periyodik olarak ilaçlarını vermediği gerekçesiyle 2 ay süre ile görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin iptali amacıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 13'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında; aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimlerinin, Sağlık Bakanı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, vali, Bakanlık sağlık denetçileri veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu sağlık denetçileri tarafından Yönetmeliğin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine münhasır olmak üzere, en fazla iki aya kadar sözleşmelerinin askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabileceği belirtilmiş olup, aile hekimlerinin sözleşmesinin askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilecekleri hallerin yönetmelikte tahdidi olarak sayıldığı, bu hallerin yalnızca eczane veya medikal firmalarla haksız çıkar ilişkisinde bulunulması ya da Devlet Memurları Kanununda yer alan devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillere mahsus olduğu, olayda, görevden uzaklaştırma işleminin sebep unsurunun, sayılan haller arasında yer almadığı dolayısıyla mevzuatın aradığı tipiklik şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle görevden uzaklaştırma işleminin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygıyla duyururuz. AHEF Kazanır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Görevden uzaklaştırma 41,94 KB 8.02.2021 11:11:52 .pdf
PAYLAŞ: