Entegre Hastanelerdeki Ödenmeyen Nöbet Ücretleri Danıştaydan Döndü

 

Danıştay 2. Dairesince 26.03.2018 Tarihinde Verilen Karar İle AH Uygulama Yönetmeliği 10. Maddesinin 6. Fıkrasının İptali İle İlgili Hukuki Görüş

(Entegre Hastanelerde Nöbet Ücretleri)

 

Danıştay 2. Dairesince 26.03.2018 tarihinde verilen kararda Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin entegre hastanelerde icra edilen nöbet hizmetleri karşılığında ücret verilmeyeceğine ilişkin 10. maddesinin 6. fıkrası "(6) İhtiyaç olması halinde beşinci fıkrada aile hekimleri için öngörülen çalışma şekil ve koşulları aile sağlığı elemanları için de uygulanır. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı ödemesi yapılabilir." iptal edilmiştir. 

İlgili karar incelendiğinde her ne kadar entegre hastanelerde çalışan hekimlerimizin lehine bir durum oluştuğu görülmekle beraber Danıştay 2. Dairesinin konuya ilişkin davayı ilk derece mahkemesi olarak görmesi nedeniyle bu karar muhtemelen Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna taşınacaktır. Bu kararın kesinleşmesi de ayrıca takip edilecektir. 

Ayrıca kararda ilgili yönetmelik fıkrası iptal edilmiş ancak konuya ilişkin 5258 sayılı Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ve 02.01.2014 tarihinde eklenen"Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir." hükmü halen yürürlüktedir. Bu nedenle Danıştay'ın bu kararına ilişkin nöbet ücretlerinin talebi sonrası yargıya gidilmesi durumunda kanun hükmüne göre karar verilmesi ve bu nedenle de davanın kaybedilmesi ihtimali de bulunmaktadır. 

Açıklamaya çalıştığımız hususlar çerçevesinde olayı ikiye ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. 

1. 5258 sayılı Kanununa ". Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir." hükmü 02.01.2014 yılında konulmuştur. Bu nedenle 02.01.2014 tarihinden önce Entegre Hizmeti veren sağlık kurumunda nöbet hizmeti vermiş aile hekimlerinin ücret için bir dilekçe ile ücretin faizi ile birlikte ödenmesi talep edilmesi

2. Danıştay kakarına istinaden 02.01.2014 tarihinden sonrası ödenmeyen nöbet paralarının faizi ile ödenmesi ayrı talep edilmesi şeklinde değerlendirilmesinin ve başvurulmasının doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu konuda derneklerimize üye aile hekimlerinin dava açmak istemesi durumunda AHEF Hukuk Müşaviri avukatlık hizmeti konusunda destek verecektir.

 

    AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: