AHEF'in Projeleri İçin İlk Toplantı Gerçekleştirildi

AHEF BİLİMSELLİK KALKINMA SÜRDÜREBİLİRLİK GÖRÜNÜRLÜK (BKSG) PROJESİ

Aile Hekimliğinin AHEF tarafından temsil edilmeye başlamasının üzerinden 10 yıl geçmiştir. AHEF kuruluşundan bu yana aile hekimlerinin ortak çatısı olmayı başarmış, gelen her yönetim AHEF' in temsil gücünü arttırmak için elinden geleni yapmıştır. AHEF artık aile hekimliği disiplininin en büyük ve en çok muhatap alınan temsilcisi durumundadır.

AHEF bugüne kadar gündemi yakından takip etmiş, güncel durumlarda elinden gelen en hızlı reaksiyonları göstermiş, mevzuatla ilgili gelişmeleri izlemiş ve aile hekimlerinin özlük hakları için elinden geleni yapmıştır. Aile hekimliği uygulamasının başlangıcından günümüze kadar uygulamada çeşitli değişiklikler ve gelişmeler olmuş, bu gelişmelerin bazıları özlük haklarında olumlu yönde olurken, önemli bir bölümü olumsuz sonuçlanmıştır.

AHEF halen elinden gelen tüm çaba ile gündemi izleyerek özlük hakları için eskiden olduğu gibi tüm ilgili komisyonları ile süreci yönlendirme ve olumlu sonuçlar alma çabasına devam edecektir. Sağlık hizmeti sunumunda aile hekimliğinin etkinliğiin arttırılması da en önemli amaçlarımızdandır.

Bütün bu süreç içinde AHEF yönetimi, eskiden beri sürdürdüğü, alışılagelmiş diğer yöntemlerle özlük hakları için çaba sarf ederken, özlük haklarının gelişimine katkıda bulunacak ve bundan sonraki yönetimler için de ortak bir çalışma alanı olabilecek farklı bir adım atma kararı alarak, "aile hekimliği disiplininin" gelişimine katkı verecek akademik özelliği ön planda tutulan bir çerçeve proje üretmeye karar vermiştir.

Çerçeve proje, kısaca standart bir yöntem ile, "amacı", "süreci", "beklenen sonuçları", "riskleri/risk yönetimi", "bütçesi" ve "izleme değerlendirmesi" önceden planlanmış koordine projeler üretebilmek amacı ile gerçekleştirilmiş bir proje olarak tanımlanabilir.

Bu projeler ile, AHEF tarafından temsil edilmekte olan Aile Hekimlerinin özlük haklarının ve gelir düzeylerinin arttırılması, Aile hekimliğinin bilimsel alt yapısının ve diğer sağlık profesyonelleri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, Aile hekimliğinin sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yanı sıra sağlık hizmetine katkı veren diğer dış paydaşlar ile ilişkisinin sağlam temellere oturtulmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu amaç ve karar doğrultusunda 17 Mart 2018 tarihinde sahadan katılan arkadaşlarımız ile bir günlük çalışma toplantısı gerçekleştirmiştir.

Bu çerçeve proje ile "bilimsellik", "kalkınma", "sürdürülebilirlik" ve "görünürlük" temaları altında standart ve koordine projeler hazırlayarak aile hekimliğinin her alandaki etkinliğinin arttırılması ve özlük haklarının eski yöntemlerin yanı sıra, disiplinin kamuoyu üzerindeki etkisinin artırılması sureti ile de savunulabilmesini sağlaması amaçlanmıştır.

Çerçeve proje kapsamında yapılacak tüm projeler "Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, BAP Projeleri" gibi standart bir formatta hazırlanacak, "amacı", "süreci", "beklenen sonuçları", "riskleri ve risk yönetimi", "bütçesi" ve "izleme değerlendirmesi" önceden planlanacak, tüm süreç elektronik ortamda tutularak şeffaf olarak gerçekleştirilecektir.

Başlatılan çerçeve proje ile AHEF' in ilgili tüm projelerini "bilimsellik", "kalkınma", "sürdürülebilirlik" ve "görünürlük" temalarından birisi altında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Bir tema altında gerçekleştirilen bir projenin aynı veya diğer temalar altında gerçekleştirilen diğer projelere destek verebilecek tarafları belirlenerek, emek, zaman ve maddi kaynak kayıplarının önlenmesi sağlanacak, projeler arası katma değer arttırılacaktır. Ayrıca tüm projeler standart bir formatta planlanacak, izlenecek ve atılan her adım kayıt altına alınacaktır.

Bu çalışma yeni bir komisyon üretmek değil var olan tüm komisyonlarımızın "bilimsellik", "kalkınma", "sürdürülebilirlik" ve "görünürlük" temaları altında yüksek standart ve koordinasyona sahip projeler üretebilmelerini sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Örneğin Bilim komisyonumuz tarafından yönetilmek üzere "Bilimsellik" teması altında planlanan ilk proje amacı şu şekilde oluşturulmuştur;

"Algoritmalar oluşturarak aile hekimliği klinik uygulamalarının standardizasyonunu desteklemek"

Bu amaca yönelik olarak oluşturulan hedefler olacaktır...

"Bilimsellik" teması altındaki ilk çalışmalar etkinliği ve bilimselliği yüksek olan diğer bazı uzmanlık derneklerinin de sahip oldukları standart klinik uygulama kılavuzlarının geliştirilmesi ile aile hekimlerinin her tür klinik uygulamasında kanıta dayalı uygulama yapması için zemin oluşturulması kapsamında yapılacaktır.

Bu çerçeve proje ile;

Bundan sonra AHEF tarafından bu dört tema altında yapılacak ilgili tüm projelerin tüm yönleri ile birbirini destekler nitelikte olması, yüksek koordinasyonda yapılması, şeffaf ve standart formatta olmaları ve sonraki yönetimlere devredilerek kurumsal sürekliliğin sağlanması planlanmıştır.

                                                                                                              AHEF YÖNETİM KURULU


PAYLAŞ: