Etik İlkelerimiz

AHEF ETİK BEYANNAMESİ

1. Evrensellik

Federasyonumuz çağın getirdiği evrensel değerleri benimser, Aile Hekimliğinin evrensel ilkelerini

savunur, bilimin ışığında çağın getirilerini takip eder.

Gerekçe: Sağlık organizasyonları, uygulamalar bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu uygulamalar dünya

üzerinde çeşitli zamanlarda, farklı toplumlarda önemli başarılar sağlayarak evrensel kabul görmüş

uygulamalara dönüşmüştür. Bugün için bu değerler birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama

uygulamaları ve modern ilaç ve cerrahi tekniklerini içerir.

2. Değişime Açıklık

Mevcut işleyişler, prosedürler sürekli izlenir ve etkin değişiklik önerileri dikkate alınır.

Gerekçe: Federasyonumuzun değişen koşullara uyum sağlamasında önemli ilkelerden biridir. Bu ilke

değişen koşullara Federasyon içinden verilen tepkilerin tartışılmasını ve daha etkili yolların

seçilmesini sağlar.

3. Verimlilik

Tüm prosedürlerde maliyet etkinlik dikkate alınır.

Gerekçe: Federasyonumuz sınırlı mali ve insan kaynaklarına sahiptir. Buna karşın oldukça ciddi

sorunlarla uğraşmak zorundadır. Gerek içeride güç ve enerji kaybına neden olacak uygulamaların

gerekse amaçlara giderken seçilecek prosedürlerin verimli olması gerekir.

4. Şeffaflık

Tesis edilen iş ve işlemlerde gerek girdiler gerekse beklenen sonuçlar açısından açıklıkla bilgi verilir.

Gerekçe: Üyelerimiz ve paydaşlarımız, amaçlarımızı ve amaca gidiş yollarımızı bilmelidir. Buna göre

kendi amaç ve gidiş yollarını tartışabilme, yeniden oluşturabilme yetisini kullanabilirler.

5. Doğru, Zamanında ve Kaynağa Dayalı Bilgi Akışı

Üyelere ve tanımlanmış paydaşlara, doğru ve doğrulanmış bilgiyi, uygun zaman içinde paylaşmak

benimsenir.

Gerekçe: Çağımızda bilgi önemli bir güçtür. Gerek geliştirmek gerek maniplasyon (yönlendirme) için

kullanılabilmektedir. Federasyonumuz üye ve paydaşlarını geliştirmek için bilgi akışına, zamanında ve

kaynağı dayalı – doğrulanmış bilgileri paylaşmakta tereddüt etmemelidir.

6. Hesap Verebilirlik

Üyelere ve tanımlanmış paydaşlara, tanımlanmış prosedürler içinde ve mecralarda, soru yöntemleri

uygun olmak kaydıyla, soru niteliğine uygun olarak cevap verilir, kayıtlar uygun şekilde tutulur.

Gerekçe: Bir STK olarak hesap verebilirlik ortak aklı işletmek için etkin yollardan biridir. Gerek

yerelden gelen (üye derneklerden) gerek bakanlık – ulusal düzeylerde yapılan uygulamalar, sorular

şeklinde Federasyonumuz organlarına ulaşmalıdır. Önceden belirlenmiş yöntemle ulaşan bu sorular

Federasyon organlarının tutumlarını, üye ve paydaşların anlamasını sağlayacaktır. Böylece ortak akıl

ve birlikte yönetme hayata geçebilecektir.

7. Belirlenen Standartlara ve Akışlara Uygunluk

Gerek yazılı gerekse teamülleri esas alarak standartlar konulur ve prosedürler tanımlanır, iş ve

işlemlerde bu tanımlanmış prosedürlere uyulur. Mevzuat hazırlanmadan ya da prosedürler

tanımlanmadan ve bunlar yayınlanmadan işlem tesis edilmez.

Gerekçe: Her yöneticinin kendine has deneyimlerinden gelen bir yönetim tarzı vardır. Ancak günümüz

bilimsel yönetim ilkeleri kurumsal devamlılık açısından belli prosedürler oluşturmanın kurumların

verimliliklerini artırdığını kurumsal kimliğin geliştiğini göstermiştir. Bu nedenle gerek yazılı gerekse

teamüllere dayalı bir standartlar sistemi hazırlanması gerekmektedir.

8. Hukuk Kurallarına ve Toplum Normlarına Uyum

Etik ilkeler ilgili mevzuat ve toplumun genel normlarıyla birlikte değerlendirilir. Hukuk ve toplum

normlarına uyum esas alınır.

Gerekçe: Etik, hukuksal ilkelerle sınırlanır ve toplumsal normlardan etkilenir, bu ilke etik

uygulamalarımızın sınırlarını doğru çizmek için ilkelerimize eklenmiştir.

9. Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Kendiyle paylaşılan ve başka yollarla kendine ulaşan kişisel bilgiler sahiplerinin izni olmadan

paylaşılmaz.

Gerekçe: Kişisel bilgilerin korunması evrensel bir değerdir, kişi kendi açıklamamış ya da doğrudan

açıklanmasına izin vermemişse kişisel bilgilerin saklanması ve paylaşılmaması esastır.

10. İlişkilerde Saygı, Hoşgörü, Nezaket, Güven, Yardımseverlik

Üyelerine karşı ve üyeleri arasındaki ilişkilerde saygı, hoşgörü, nezaket, güven, yardımseverlik ilkeleri

benimsenir.

Gerekçe: Temelde insana saygı duymayan bir kurumsal yapı benimsenemez. İnsanı odağa alan bir

yapı saygıyı, hoşgörüyü ve karşılıklı nezaketi zorunlu kılar. Birlikte çalışmak ve değer üretmek güven

ve yardımseverliği gerektirir.

11. Tarafsızlık

Üyelere karşı ve üyeleri arasında tarafsızlık ilkesi benimsenir

PAYLAŞ: