BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ!!

  • Görüntüleme: 8715
  • 28 Mart 2020
  • .

Ahef Basın Bildirisi
Salgın döneminde Aile hekimlerinden ücret kesintisi vicdani mi?
COVID-19 salgını nedeniyle, halkı ve çalışanları korumak ama devlet işleyişini de sekteye uğratmamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından İdari İzin konulu 13 Mart 2020 tarih ve E 12362 sayılı  Genelgesinde belirtilen izinlerin bir kısmı ve ilgili mevzuatında yer alan mazeret izinleri hariç olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin yıllık izinlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulduğuna ilişkin yazı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve 12385 sayılı yazısı üzerine yeniden düzenlenerek merkez ve taşra teşkilatına dağıtılmıştır.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından personel izinleri konu ve 18.03.2020 tarih, 929 sayılı yazı ile;
pandemi ( salgın hastalıklar ) sürecinde bütün personelin aynı anda yorulmamasını teminen sağlık hizmetinin planlanması ve sürecin uzun vadede kamu sağlık hizmetini sekteye uğratmaması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun mezkûr hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve E. 12362 sayılı Genelgeleri de göz önüne alınarak önceki izinlere ilişkin genel yazıya ilave olarak ek düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.
22 .03.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesinin önü açılmıştır. Dönüşümlü çalışanlardan mesaiye gelmeyenlerin idari izinli sayılacağı ifade edilmiştir.
İlgili genelgede ;
"Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
* Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.
* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.
* Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
* İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.
* Daha önce, Covid,19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir. " İfadeleri yer almaktadır.
 Son olarak, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca imzalı , Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı ve COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu Genelgesine istinaden esnek çalışma usullerinin belirlendiği bir yazı yayınlanmıştır.
Yukarıda sırasıyla anılan düzenlemelerde de görüldüğü gibi; birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin belirtilen şartlara uyanlara idari izin verilmesi planlanmıştır. Ve idari izin süresince de çalışanların her türlü özlük, mali ve sosyal hak ve yardımlarının saklı kaldığı belirtilmiştir.
Ayrıca, İlgili genelgede yer alan "Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar." İfadesinde de görüldüğü gibi, görevini fiilen yerine getirmiş sayılan aile hekimlerinden ayrıca bir vekalet talep edilmesi hukuka aykırıdır.
Ahef olarak aile hekimlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, bazı İllerimizde İdarelerin genelgeye aykırı şekilde , idari izinli olan aile hekimlerinin ücretlerinde kesintiye gideceklerini ifade ettikleri öğrenilmiştir.
İdari izin veya esnek mesai uygulaması kapsamında görev yerinde bulunmayan hekimlerimizin ücret kesintisi hukuksuz olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı ilgili genelgesine de aykırıdır. İdari izinde vekalet söz konusu değildir ve sağlık hizmeti aksatılmayacak şekilde hizmetin devamı sağlanması esastır.
Hizmetin devamlılığının temel planlayıcısı ve sorumlusu da İdaredir.
Ayrıca , yine sahadan almış olduğumuz bilgiler kaygı vericidir.
Bazı İllerimizde, idari izinli kapsamına alınabilecek aile hekimlerinin taleplerinin reddedilmesi,  çalışmak istediklerini ifade edenlerin de  taleplerinin reddedilmesi, bazı illerimizde de çalışacak olan aile hekimlerine bir taahhütname imzalatılma uygulaması kabul edilebilir değildir.
Uyarıyoruz!
Ve yetkililere sormak istiyoruz .
Özveri ile fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına bu dönemde ücret kesintisi insani ve vicdani midir?
Alkış ya da ek ödeme değil
Ücretimiz kesilmesin yeter !
Salgın döneminde sağlık çalışanları arasında riskli grupta yer alan bireylerin haklarının ihlal edilmesi, genelge ve yazılara aykırı uygulamalara gidilmesi, Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi özveri ve büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının ücretlerinden hukuka aykırı şekilde kesintiye gidilmesi engellenmelidir. 
81 İl Valimiz ve İl Sağlık Müdürlerimizin, Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun şekilde, risk gruplarında yer alan aile hekimlerimize bir mağduriyet yaratılmadan sürecin yönetilmesi konusunda hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: