AİLE HEKİMİNİN YURTDIŞI SEYAHATİİNDEN SONRA EVDE TECRİT SÜRESİNDE YAPILAN KESİNTİNİN İPTALİ

Ankara ilinde görev yapan aile hekimi yurt dışı seyahatinden dönmesi nedeniyle evde tecrit olduğu süreye ilişkin maaşından kesinti yapılmıştı. Kesilen ücretin idareden talep edilmesine rağmen ödenmemesi üzerine   AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada;
‘‘her ne kadar Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin " Aile hekimine yapılacak ödemeler " başlıklı 16'ncı maddesinde yapılan değişikliğin 05.09.2020 tarihli olduğu ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 24.09.2020 tarihli yazısı ile 01.06.2020 tarihinden itibaren geriye dönük hak edişlerinin yapılacağı belirtilmiş ise de, davacının 10.03.2020 ve 12.03.2020 tarihleri arasında yurt dışı seyahatinde bulunması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarih ve 5258 sayılı yazısına istinaden kendi insiyatifi dışında kalan nedenlerle 14 gün evde tecrit uygulamasına tabi tutularak idari izinli sayıldığı görüldüğünden maaşından yapılan kesintinin iadesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine dair dava konusu işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.’’ denilerek idare tarafından yapılan haksız kesinti iptal edilmiştir. 
 
Tüm hekimlerimize hayırlı olsun. AHEF kazanır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Karar Metni 39,57 KB 12.05.2021 13:41:11 .pdf
PAYLAŞ: