AHEF KAZANIR... KOCAELİ İHTAR PUANI İPTAL

HAKSIZ OLARAK 20 İHTAR CEZA PUANI İLE TECZİYE EDİLEN AİLE HEKİMİN KAZANILAN DAVASI

 

Kocaeli ili, Gebze ilçesinde görevli aile hekimimizin Ağrı Merkezde görev yaptığı dönemde meydana gelen olay hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 20 ihtar puanı ile tecziye edilmesine ilişkin Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün soruşturması kapsamında son savunmasını yapabilmek için soruşturma dosyasının bir örneğinin istemesine rağmen bilgi ve belge vermediği, savunma hakkını kısıtlandığı, fiilin öğrenilme tarihi olan 02.04.2019 tarihinden itibaren iki ay içinde disiplin soruşturması başlatmadığı ve takip eden altı içinde sonuçlandırılması gereken soruşturmanın neticelendiremeyerek zaman aşımına uğradığı, eksik inceleme sonucunda işlem tesis ettiği hukuka aykırı disiplin cezasıyla aile hekimini tecziye ettiği somut olayda AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Ağrı Merkez 6 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı 02.09.2019 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen denetim ekibine zorluk çıkararak denetim yaptırmadığı, istenilen verileri ibraz etmediğinden bahisle hakkında açılan soruşturma neticesi 20 ihtar puanı ile tecziye edilmesine ilişkin 18.12.2020 tarih ve 29887040 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Kamu hizmetini yürütmekle görevli kamu görevlilerinin ödev ve yükümlülüklerini yapmamaları suretiyle kamu hizmetini aksatmaları halinde idareye hukuka ve kanunlara uygun olarak disiplini sağlama yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Kamu idaresinin idari soruşturmalarla personelinin hukuka aykırı davranışını belirlemesinin mümkün olduğu durumlarda; kamu hizmetinin nasıl aksatıldığının bilgi ve belgelerle incelenmesi, tanık beyanları ve suçlanan kamu personelinin savunması alınmak suretiyle ortaya konması halinde mevzuatta öngörülen disiplin cezasının uygulanması mümkün bulunmaktadır. Ancak, sözkonusu disiplin cezalarının verilebilmesi için öncelikle kamu görevlilerinin kamu hizmetini aksattığına ilişkin saptamaların açık ve net bir şekilde somut olarak ortaya konması ve bunun sonucunda kusuru olan görevliye ceza verilmesi gerekmektedir.  Bakılan olayda ise; davacının ve Aile Sağlığı Merkezinde görevli diğer hekimlerin denetim görevini yaptırmadığına yönelik tutanağın İ.Ö., K.Y., N.A., A.E., Z.K. ve F.K. isimli kişilerce düzenlendiği, ancak meydana gelen olayla ilgili davacı yönünden sadece davacıyı denetleyen K.Y.'nin ifadesine başvurulduğu ve meydana gelen olayın davacı ile ilgili kısmına yönelik tutanakta ismi geçen diğer şahısların davacının denetimde işbirliği yapmadığını, istenilen verileri ibraz etmediğini ortaya koyacak başkaca tanık ifadesine başvurulmadığı, dolayısıyla davacıya disiplin cezası verilmesinin nedeni olarak gösterilen fiilin yeterli tanık ifadesi ve somut delillerle incelenmediği, hazırlanan soruşturma raporunun eksik inceleme yapılmak suretiyle düzenlendiği ve dolaysıyla dava konusu disiplin cezasının verilmesini gerektirecek fiillerin sübuta erdiği hususunun açık ve net bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından dava konusu ihtar cezasında hukuka uygunluk bulunmamıştır.Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KOCAELİ İHTAR PUANI İPTAL 37,48 KB 28.01.2022 14:08:42 .pdf
PAYLAŞ: