16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE, SENDİKAL EYLEM NEDENİYLE, KAZANILAN DAVA

Konya ili  Karatay ilçesinde görev yapan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hak edişinden 2 günlük kesinti yapılmış, yapılan kesintinin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN açılan davada Mahkemece; ‘’Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan, işlem nedeniyle kesilen tutarın kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de hukuk devleti olma ilkesinin bir gereği olup, bu tutarın davacıya ödenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının maaşından kesilen 1.1712,89 TL'nin ödenmesi isteminin kabulüne ve söz konusu tutarın davacının maaşından kesinti yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
 
AHEF KAZANIR!
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KONYA IS BIRAKMA KARARI 31,23 KB 12.01.2023 16:56:34 .pdf
PAYLAŞ: