SİİRT İLİNDE AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN AİLE HEKİMİMİZİN İÇİN AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR

Siirt ilinde görevli aile hekimimizin  Gerçeğe aykırı rapor, belge tanzim ettiği iddiasıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan yürütmeyi durdurma talepli  davada mahkemece;’’ ...dava konusu davacının aile hekimliği hizmet sözleşmesinin feshedilmesi işleminin    dayanağı olan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin Sözleşmenin Feshi Başlıklı 10.maddesinin 1. Fıkranın g Bendinin " yürütmesinin Danıştay 2. Dairesi'nin söz konusu kararıyla durdurulmuş olması karşısında, bahse konu hukuka aykırılığı saptanan Yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis edilen  davacının   Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin  feshedilmesine ilişkin  dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.     

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulanmasının sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve aile hekimi görevini yapmak suretiyle hayatını idame ettiren davacının sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle bu gelirinden mahrum kalacağından davacı açısından da telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır. Zira, işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak ve yargılamanın sonunda verilmesi olası iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşacaktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,’’ şeklinde karar verilmiştir.

Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. SİİRT YD KARARI 40,22 KB 3.04.2023 18:26:55 .pdf
PAYLAŞ: