SOĞUK ZİNCİR KURALLARINA UYMADIĞI İSNADIYLA AİLE HEKİMİNİN TECZİYE EDİLDİĞİ 20 İHTAR CEZA PUANININ İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Diyarbakır ilinde görevli aile hekimimizin  aile sağlığı merkezinde olduğu bir zaman diliminde aşıların bulunduğu dolaptaki ani ısı değişikliği gerekçe gösterilerek aşıların imhasına karar verilmiş, bu husus gerekçe gösterilerek ‘’20 İhtar Ceza Puanı’’ disiplin cezasıyla tecziye edilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada, mahkemece;’’ 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8/2. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi üzerine, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 11. maddesi ve dava konusu işleme dayanak teşkil eden Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin Danıştay İkinci Dairesi'nin yukarıda bahsi geçen kararıyla yürütmesi durdurulduğundan ve sonrasında Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. ve 11. maddeleriyle de yürürlükten kaldırıldığından,  yasal dayanağı kalmayan Yönetmelik hükümleri uyarınca davacının 20 ihtar puanı ile tecziyesine ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk, İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2023 gün ve E:2022/735, K:2023/80 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, ’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KARAR 47,21 KB 2.07.2024 10:37:03 .pdf
PAYLAŞ: