1-2 AĞUSTOS 2023 TARİHLERİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILDIĞI GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE VERİLEN ''UYARI'' DİSİPLİN CEZASININ İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Van ilinde görevli aile hekimimizin 1-2 Ağustos 2023 tarihlerindeki iş bırakma eylemlerine katılması gerekçe gösterilerek ‘’Uyarma’’ disiplin cezasıyla tecziye edilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada, mahkemece;’Davacının aile hekimi olduğu göz önüne alındığında devlet memurlarının bu haktan bütünüyle mahrum bırakılamayacakları açıktır. Bununla birlikte, demokratik bir toplumda gerekliliği tartışılmaz olan durumlarda ordu, emniyet veya başka bazı sektörlerde sendikal faaliyetlere sınırlamalar getirilmesi mümkündür. Davacının bu türden sınırlamalara tabi tutulmasını gerektirecek bir görevde bulunduğu idarece ileri sürülmemiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan iş bırakma eylemi çağrısına uyarak işi bırakma eyleminde bulunduğu, bu fiilin çalışma hayatında gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı, bu durumda "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak" eyleminden söz edilemeyeceği, bu nedenle, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında uyarma cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KARAR 60,98 KB 2.07.2024 10:44:24 .pdf
PAYLAŞ: