AHEF 'TEN AGİ(Asgari Geçim İndirimi) İLE İLGİLİ DUYURU

  • Görüntüleme: 5221
  • 29 Mayıs 2020
  • .

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 
Malumunuz üzere sosyal devlet ilkesi gereğince ücretlilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir miktar paranın vergi matrahı dışında tutulması amacıyla ücretlilere asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmaktadır.
 
193 sayılı Gelir Vergisi kanunu 32’nci maddesi ile gerçek usulde vergilendirilen hekimlerimiz dâhil olmak üzere çalışanlara asgari geçim indirimi ödemesi yapılmaktadır. Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
 
Bu kapsamda 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 265 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı 303 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile asgari geçim indirimi uygulama esasları belirlenmiştir.
 
AGİ, 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup tutarının hesaplanmasında medeni durum özellik arz etmektedir. Bu nedenle Tebliğ ekinde yer alan  "Aile Durumu Bildirimi" ile İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılması gerekmektedir. Hekimlerimizin durumlarında (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişikliklerin bir ay içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin bildirildiği tarih itibariyle uygulanmakta olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilmektedir.
 
Federasyonumuza yapılan başvurularda İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılmasına rağmen değişikliklerin AGİ kapsamında işlenmediği iletilmektedir. Bu nedenle hekimlerimizin ücret bordrolarında yer alan medeni durumlarındaki değişiklikleri kontrol etmesinde fayda bulunmaktadır.
 
Ekte medeni hal ve çocuk sayısı gibi AGİ hesabını etkileyecek değişimlerin bildirimi ile ilgili olan aile durum bildirimi, mutemete gönderimi ve rapor çıktılarının alınmasının yapılışı ekran görüntüsüyle anlatılmaya çalışılmıştır. 
 
https://www.turkiye.gov.tr/maliye-bakanligi-kamu-personeli-aile-bilgileri-bildirim-sistemi adresinden uygulamaya giderek ya da https://www.kbs.gov.tr/Kapsis/kapsis/aileYardimBildirim adresine giderek ekteki yönergeyi takip ediniz. İlgili sayfada sağ kısımda maddeler halinde yönerge olmakla beraber ekran görüntüsü  üzerinde de maddelerle anlatılmıştır. 
 
Tüm bildirimlere rağmen ücretleri yanlış hesaplanan kişilere hukuk komisyonumuzca destek verilecektir.
 
Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.
 
 
 
                                                                                              AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
 
                                                                                                                       YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: