Mahkeme SENDİKAL HAKKI Tescilledi

16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ VE İHTAR CEZASI VERİLEMEZ DEDİ;

 

      Gaziantep İli, İslahiye İlçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta olan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle ‘’izinsiz işe gelmemek’’ fiilini işlediğinden bahisle iki gün için 24  ihtar ceza puanıyla tecziye edilmiştir. İdarenin haksız olarak tesis ettiği disiplin cezasına karşı  AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Gaziantep 2. İdare Mahkemesince ’’Bu durumda;  Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından; üyesi olduğu sendikanın "30 Haziran 2021 tarihinde 31527 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 01.07.2021  tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin; özlük haklarında kayıplara neden olduğu, iş güvencesini ortadan kaldırdığı ve uygulanabilirliği olmayan kronik hastalık izlemleri ile hakediş kayıplarına yol açtığı iddiası ile yönetmeliğin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve çalışanların seslerinin duyurulabilmesi 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde aldığı birer günlük iş bırakma kararı" doğrultusunda  alınan bu karara iştirak etmek üzere sendikal faaliyet kapsamında 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezine gitmeyerek sendikal faaliyete katıldığı anlaşıldığından ve davacının göreve gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının amacının ise; kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşıdığı açık bulunduğundan, davacının eyleminin izinsiz işe gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiğinden, davacının 24  ceza ihtar puanı verilmesine ilişkin işleme karşı yaptığı  itirazın reddine ilişkin Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 3780 sayılı işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

   Nitekim benzer bir uyuşmazlığa ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24.06.2019 tarih ve E:2018/1875, K:2019/3224 sayılı kararı da bu yöndedir. Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ VE İHTAR CEZASI VERİLEMEZ DEDİ 74,53 KB 6.06.2022 13:52:11 .pdf
PAYLAŞ: