BURSA İLİNDE AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN AİLE HEKİMİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR

          Bursa ilinde görevli aile hekimimizin sözleşme dönemi içerisinde 7 kez  ihtar ceza puanı aldığı, ve devam eden disiplin soruşturmalarının olduğu gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin 2023-2024 dönemi için yenilenmemesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından  açılan yürütmeyi durdurma talepli  davada mahkemece;’’  anılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin "...Sözleşmelerin yenilenmesi" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının ikinci ve devamı cümlelerinin iptali istemiyle açılan E:2021/17470 sayılı davada, Danıştay 2. Dairesi'nin 13.10.2022 tarihli kararı ile söz konusu hükmün, hukuka aykırı bulunarak yürütmesinin durdurulması karşısında, yasal dayanağı kalmadığı anlaşılan işbu dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin uygulanması halinde, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan idare bakımından hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum oluşacağı, Anayasal çalışma hakkının ihlaline yol açılabileceği için davacı açısından telafisi güç zararlar doğacağı da açıktır.

         Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,’’ şeklinde karar verilmiştir.

        Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

        AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. BURSA YD KARARI 41,59 KB 3.04.2023 18:32:01 .pdf
PAYLAŞ: