17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 MART İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ NEDENİYLE DENİZLİ İLİNDE YAPILAN ÜCRET KESİNTİLERİ İÇİN AÇILAN 22 DAVADA YEREL MAHKEME AİLE HEKİMLERİNE KESİNTİLERİN İADESİ KARARINI VERDİ

17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 MART İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ NEDENİYLE,  DENİZLİ İLİNDE HAK EDİŞLERİNDE KESİNTİ YAPILAN AİLE HEKİMLERİMİZ İÇİN AÇILAN DAVALARDAN 22 TANESİNDE İPTAL KARARI VERİLMİŞ,HAKSIZ KESİNTİLERİN İPTALİ SAĞLANMIŞTIR

 

Denizli ilinde görev yapan aile hekimlerimizin 17-18 Şubat 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde  tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hak edişlerinden değişik  miktarlarda kesintiler yapılmış, yapılan kesintilerin iptali  maksadıyla  AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan 22 davada Mahkemece; ‘’davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı ve sendikal eylemin sendikaların çekirdek faailiyet alanı içinde kaldığı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,kesilen ücretin kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine,’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!

 

PAYLAŞ: