DENİZLİ ENTEGRE ADLİ-DEFİN NÖBET ÜCRET DAVASI

      Entegre Hastanede görevli aile hekimlerine adli -defin nöbet ücretlerinin verilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı;

   Denizli İli, Güney İlçesinde, entegre hastanede görevli aile hekimlerimizin kendilerine tevdi edilen adli/defin nöbetlerinin ücretlerinin tazmin edilmesi maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan   4 farklı  davada Mahkemece; "... gerek entegre hizmet verilen merkezde görev yapan gerekse bu merkezler dışında bağımsız aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerine "defin ve yerinde ölü muayenesi" nöbeti görevi verilebileceği, ASM'de görevli aile hekimi için bunun icap nöbeti şeklinde, entegre hizmet sunulan sağlık merkezinde görevli aile hekimi için de yönetmelikte belirlenen koşullara göre "icap" ya da "aktif" nöbet şeklinde olabileceği ve bu nöbetler karşılığında, yerinde ölü muayene hizmeti için Anayasanın yukarıda değinilen ''angarya yasağı'' düzenlemesini içeren 18.maddesi kapsamında, kurumunca izin kullandırılmayan memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyaya ibraz edilen bilgi ve belgelerden, davacının 2022/2., 3. ve 4.aylara ait mesai dışı icap listesinde isminin yer aldığı, 2022 yılı Şubat ayında 93 saat, Mart ayında 99 saat, Nisan ayında 108 saat adli icap nöbeti tuttuğu anlaşılmış olup, davacının davalı idarece görevlendirilmesi üzerine, aktif veya icap şeklinde ifa ettiği, ''defin ve yerinde ölü muayenesi" nöbeti görevi/görevleri sebebiyle, 'yerine giderek' ifa ettiği defin nöbetlerine karşılık olarak, kurumunca izin kullandırıldığı yönünde davalı idarenin bir beyanının da olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemin "angarya yasağı"na ve hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır .Davacının tazminat istemi bakımından; Davacı tarafından ifa edilen adli defin/icap nöbeti ücretlerinin ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı, 08/04/2022 tarihli başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle; davacının ifa ettiği defin nöbeti görevleri sebebiyle,  2022 Şubat - Mart - Nisan aylarına ilişkin  tahakkuk eden adli/ defin nöbeti ücretlerinin, başvuru tarihinden (08/04/2022) iş bu karar üzerine yapılacak ödeme gününe kadar hesaplanacak yasal faiziyle birlikte, davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir." gerekçeleriyle aile hekimlerimizin lehine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 


AHEF KAZANIR !

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. DENİZLİ ENTEGRE ADLİ-DEFİN NÖBET ÜCRET DAVASI[ 54,89 KB 3.10.2023 22:25:22 .pdf
PAYLAŞ: