Entegre ASM’de görevli aile hekimine adli -defin nöbet ücretlerinin verilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı

Ankara İli, Çamlıdere İlçesinde, entegre aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimimizin kendisine tevdi edilen adli/defin nöbetlerinin ücretlerinin tazmin edilmesi maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; "...gerek entegre hizmet verilen merkezde görev yapan gerekse bu merkezler dışında bağımsız aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerine "defin ve yerinde ölü muayenesi ile icap" nöbeti görevi verilebileceği, ASM'de görevli aile hekimi için bunun icap nöbeti şeklinde, entegre hizmet sunulan sağlık merkezinde görevli aile hekimi için de yönetmelikte belirlenen koşullara göre "icap" ya da "aktif" nöbet şeklinde olabileceği ve bu nöbetler karşılığında, adli defin ve icap nöbeti hizmeti için Anayasanın yukarıda değinilen ''angarya yasağı'' düzenlemesini içeren 18.maddesi kapsamında, kurumunca izin kullandırılmayan memurlarıyla sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Çamlıdere Entegre Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, davalı idarece Ölüm Bildirim Sistemi Nöbet görevi ile görevlendirilmesi üzerine yerinde icra ettiği nöbetler karşılığında kurumunca izin kullandırıldığı yönünde davalı idarenin herhangi bir beyanın olmadığı da dikkate alındığında; ölü yerine giderek yerinde icra ettiği nöbet görevi karşılığı olan ve 2023 yılı Ocak ayına isabet eden nöbet ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde Anayasaya ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, Anayasanın 125.maddesi gereğince, dava konusu işlem sebebiyle davacının mahrum kaldığı 2023 yılı Ocak ayı adli defin ve icabet nöbeti ücretlerinin davalı idareye başvurulduğu 23.02.2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir." gerekçeleriyle aile hekimimizin lehine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
 
AHEF KAZANIR !
 
 
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ENTEGRE ASM KARARI 64,11 KB 3.10.2023 23:04:33 .pdf
PAYLAŞ: