AHEF - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Görüşmeleri

            16 Ekim 2018 Salı günü AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H Şenol ATAKAN ve 2. Başkan Dr. Serkan KALINOMUZ, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Beş saate yakın süren bu görüşmelerde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına; Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İLTER, Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanı Dr. Murat AĞIRTAŞ ve Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Osman TOPAÇ ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerde, Aile Hekimlerinin uygulamalar sırasında sahada yaşadığı sorunlar ve çözümleri üzerinde görüşler ve çözüm önerileri aktarılmıştır.

Görüşmelerde değinilen konular kısaca şu şekildedir ;

- Sağlıkta şiddet yasa önerisinin son durumu, bu konudaki hassasiyetimiz ve çözüm önerilerimiz iletilmiştir.

- Aşı reddiyle alakalı mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, çözüm önerilerimizi ve Meclise bu konu hakkındaki yasa tasarımızı sunduğumuzu aşıların kanunen zorunlu hale getirilmesinin toplum sağlına olan katkısı iletilmiştir.

- Çıkarılması düşünülen ve hemen hemen üç senedir ha çıktı ha çıkacak denen yeni Ödeme ve Sözleşme yönetmeliğindeki isteklerimiz ve şerhlerimiz tekrar hatırlatılmıştır.

- Gereksiz Sağlık Raporlarının bizlerden alınması gerektiği ve bu konu hakkında Bakanlığın yapmayı planladığı düzenlemenin bir an önce bizim isteklerimiz doğrultusunda hayata geçirilmemesinin önemi vurgulanmıştır. Hali hazırda Bakanlıkça ifade edilen sayısı 273 e ulaşan raporların Aile hekimliğindeki Şiddetin en önemli sebeplerinden olduğu yine ifade edilmiştir.

- İkinci 100 gün planlamasında Aile Hekimliği uygulamamalarıyla alakalı bizim aleyhimizde sürpriz bir şey çıkmaması varsa bir planın bizlerle paylaşılması ve bakanlıkla beraber AHEF in bir çalışma yapmasının daha uygun olacağı kendilerine iletilmiştir.

- Karaman ilindeki ASM içi geçici görevlendirmelerdeki yanlış uygulamalar ve hak kayıpları dile getirilmiş bunun çözümü talep edilmiştir.

- Hatay ili Kumlu ilçesindeki, ASM tahliye davasının olası sonucu olarak, AH lerine mutlaka yer gösterilmesi ve bu yerin müştemilatıyla beraber ASM vasfına ulaştırılması için gerekli tadilatın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılması, aksi takdirde ilçedeki tek sağlık kuruluşu olan bu ASM binasını yeni ASM binası hazır olmadan gerekli şartlar oluşmadan vatandaşlarımızın Anayasal bir hak olan sorunsuz ve kesintisiz sağlık hizmeti almak adına var olan ASM binasını asla terk etmeyeceklerinin bilinmesi gerektiği ve çözüm önerilerimiz yer gösterilmemesi halinde her türlü tepkiyi AHEF olarak göstereceğimiz kendilerine iletilmiştir.

- Ülke genelinde yapılan, yapımı devam eden ASM' lerin bitirilmesi ve bakın onarımlarının  ödenek kesintisine uğramaması ifade edilmiştir.

- Yanımızda çalıştırdığımız personeller için de İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin, Sağlık Müdürlükleri tarafından verilmesi talebimiz iletilmiştir.

- Özellikle Ağrı İlinde ortaya çıkan usulüne uygun istifa ile ilgili daha önce verilen sözün yerine getirilmesi bu yazının çıkacağının söylenmesine rağmen halen çıkmadığı ve AH arkadaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi adına ivedi olarak genel bir yazının yazılmasının sağlanması iletilmiştir.

-Sevk zinciri pilot olarak uygulamaya başlayacaksa bununla ilgili oluşturulacak şartların AHEF ile birlikte konuşulması vurgulanmıştır.

- Resmi ve özel hastanelerde yapılan aşıların sisteme girilmemesinden kaynaklanan mağduriyetimizin giderilmesi adına resmi ve özel hastanelere genel bir yazı yazılması ve hastane otomasyon sistemlerinin USS ye entegrasyonun sağlanması, yapılan aşıların sisteme mutlaka girilmesinin sağlanması ve USS deki performans aralığında yapılması için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanarak hastanelerin bu sisteme entegrasyonun sağlanması istenmiştir.Bu konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılarak uymayan kuruluşlara yaptırım getirilmesi ifade edilmiştir.

- Entegre hastanelerindeki defin nöbeti ücreti haksızlığının giderilmesi gerektiğini ayrıca nöbet izni de dâhil olmak üzere arkadaşlarımızın insan haklarına aykırı çalışma süresi şartlarının düzeltilmesi gerektiğinin altı çizilerek ve bu konuda acilen çözüm üretilmesi gerekliliği tekrar iletilmiştir.

- Aile Hekimliğindeki verilerin kullanılarak bilimsel araştırma yapılması için Sağlık Bakanlığı ve AHEF arasında yapılacak olan protokolün ayrıntıları görüşülmüştür.

- Aile hekimlerine zorunlu bakanlık eğitimleri içinde erişkin aşılama konusunda hassasiyet gösterilmesi vurgulanmıştır.

- Check up uygulaması konusunda görüşlerimiz tekrar vurgulanmış ve tamamen bununla ilgili yazının geri çekilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

- İzmir (Buca İlçesi) ve Ankara başta olmak üzere tüm ülkede Okul Aşıları görevlendirmelerinde ASE görevlendirilmeleri yapılması ve bu görevlendirmelerin bir an önce iptal edilmesi gerektiği ifade edilmiş, talimatla iptal ettirilmiştir.

- Aile Sağlığı elemanlarının eksikliği için acilen gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve en azından daha önce yapıldığı üzere eksik olan iller için atama yapılması istenmiştir. 

- Aşı temininde yaşanan sıkıntılar iletilmiştir.

- Aşı dolaplarının hala dağıtılmadığını ne zaman dağıtılacağının sorulması üzerine var olan aşı dolaplarını doğu ve göçmenlerin ağırlıklı olduğu illere dağıtıldığı yeni dolap dağıtımının bütçe imkanlarının kısıtlanması sebebiyle şimdilik olmayacağı ifade edilmiştir.

- Aşı dolaplarında halen fridge-tag isteyen müdürlüklerin olduğu ve bu uygulamanın artık sonlandırılması ile ilgili yazı yazılması istenmiştir.


PAYLAŞ: