KESKİN ATIK KUTUSU

  • Görüntüleme: 3704
  • 09 Mart 2020
  • .

Sayı   :  24

Konu :  Keskin Atık Kutusu  Temini

 

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

               İlgi  :  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 21001706-131.02 sayılı, Keskin Atık Kutuları konulu yazısı

              T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 21001706-131.02 sayılı, Keskin Atık Kutuları konulu yazısı ile ; daha önce Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığınca , İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı hizmet birimlerinde ve aşı yapılan merkezlerde kullanılmak üzere tedariki sağlanan enjektör keskin atık kutularının önümüzdeki dönemlerde Genel Müdürlükçe temininin  yapılmayacağı, bu sebeple söz konusu ihtiyaçlar için Aile Sağlığı Merkezlerinde kullanılacak olanların “ Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 24p bendi “ Aile Sağlığı Merkezinin Teknik Donanımı başlığında “ Keskin Atık Kabı” gereği aile hekimlerince temin edilmesi; İl Sağlık Müdürlükleri hizmet birimlerinde kullanılmak üzere ise müdürlüğünüz planlaması dahilinde yürütülmesi belirtilmiştir.

             Ancak Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nin ‘’Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama ve Salgın Kontrolü’’ başlıklı 14’üncü maddesinin Toplum Sağlığı Merkezlerinin Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama ve Salgın Kontrolüne ilişkin görevler sıralanmıştır. Bağışıklama hizmetleri ile ilgili olarak (ç) bendinde ‘’ Bölgenin aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme ihtiyacını belirlemek; müdürlük tarafından tedarik edilen aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri usulüne uygun olarak saklamak; müdürlük ile koordineli olarak bunların, bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımının yapılmasını sağlamak…’’ düzenlemesine yer verilmiştir. Yönetmelik maddesinden de açıkça anlaşıldığı üzere aşı ile ilgili malzemelerin müdürlükçe sağlanması gerekmektedir.

              Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesinde (2009/17) ‘’aşılama hizmetleri için müdürlükçe tedarik edilmesi gereken malzemeler; aşı enjektörü, aşı ve güvenli atık kutusundan ibarettir.’’ ifadeleri yer almaktadır.  İlgili genelgede bulunan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere keskin atık kabından ziyade güvenli atık kutusu bulunması ve bununda Müdürlük tarafından temin edilmesi esastır.  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde bağışıklama hizmetleriyle ilgili de yine Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesine atıf yapılmaktadır.

              Diğer taraftan; Aile Sağlığı Merkezinde sarf malzemelerinden sayılan ve bulundurulması zorunlu olan; alkol, pamuk, enjektör, eldiven vs gibi malzemelerin Laboratuvar Hizmetleri için kullanıldığında ,5258 sayılı Yasa’nın ‘’Personelin Statüsü ve Malî Hakları’’ başlıklı 3’üncü maddesinde ‘’… Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlükleri tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir.’ hükmü gereği müdürlük tarafından karşılanması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

               Görüldüğü gibi gerek aşılama hizmetleri gerekse de laboratuvar hizmetleri için gerekli tüm malzemelerin idarece karşılanması gerektiği mezkur mevzuat hükümleri gereği aşikardır. Nitekim laboratuvar hizmetleri için aile hekimlerine belirlenen ücret kotası aile hekimlerine ödenmeyip müdürlüklere aktarıldığı, bu nedenle laboratuvarla ilgili tüm malzemelerin idarece temin edileceği gerek bakanlık yazıları gerekse de mevzuat gereği açıktır.

                  Bu minvalde aşılama hizmetleri için de ayrı bir bütçe olduğu ve bu bütçenin ihale usulüyle bakanlık tarafından kullanıldığı, aşılarla ilgili ihalelerde aşı, aşı enjektörü ve keskin atık kaplarının da dahil olduğu zaten bilinmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında; ASM kurulması ve idamesi için gerekli görülen cari giderden aşılar için kullanılan sarf malzemelerin temininin istenilmesi anlamsızdır.

                  Yukarıda belirtilen Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimler Yönetmeliği ilgili maddeleri, Sağlık Bakanlığı 2009/17 Genelgesi hükümleri mevcut iken Aile Sağlığı merkezlerinde bağışıklama hizmetlerinde kullanılacak olan keskin atık kabının aile hekimleri tarafından karşılanmasını belirten T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 21001706-131.02 sayılı, Keskin Atık Kutuları konulu yazısı bu yönüyle hukuka aykırıdır. Sağlık Müdürlükleri tarafından karşılanması gereklidir. Açıklanan nedenlerle aile sağlığı merkezlerinde kullanılacak keskin atık kaplarının Müdürlük tarafından sağlanmasını ve gereğini arz ve talep ederim.

 

                                                                                              Dr. Özlem SEZEN

                                                                Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KESKİN ATIK KUTUSU 718,25 KB 9.03.2020 15:09:27 .docx
PAYLAŞ: