SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI TAM BİR FIYASKO!

  • Görüntüleme: 3991
  • 15 Nisan 2020
  • .

AHEF , Ülkemizde özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik  giderek artan  sistematik şiddet eylemlerini önlemek adına diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte sağlıkta şiddetin sona ermesi için çalışmalar yürütmüştür. 
2020 Ocak ayından itibaren ;  Cumhurbaşkanlığı sağlık ve gıda politikaları raporu, 
Adalet Bakanlığına iletilen taslak yasal düzenlemeler, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup , 
Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına imza kampanyaları ile farkındalığı artırmış ve 
8 subat 2020 tarihinde ; 
Şiddetten uzak sağlıklı ülke geleceği ve daha iyi aile hekimliği mitingi Ankara'da Ahef'in önderliğinde diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
Aynı zamanda TBMM'de sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bir basın açıklaması yapılarak yasa tasarısı önerileri dile getirilmiştir.
Mecliste grubu bulunan partilere ve
Sağlık bakanlığı'na  sağlıkta şiddet yasası ile ilgili talepleri ileten tasarılar iletilmiştir. 
 
 AHEF, başta birinci basamak sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu mesleki yıpranmışlık ve degersizlik hissini, şiddetin yarattığı travmaları gidermeyi en yüksek sorumluluk duygusu ile sahiplenmiş ve çözümü için büyük çaba harcamıştır. 
Ahef, TBMM genel kurulunda görüşülen ve sağlık hizmetleri temel kanununa eklenmesi önerilen  yasa maddelerini yetersiz bulmakta ve bazı noktalarda kaygılarını ve  itirazlarını dile getirmektedir. 
 
Şöyle ki ;
Sağlıkta şiddet yasası bir torba yasaya eklenmeyecek kadar önemli ve Ülkemiz için hayatidir. 
Sağlık çalışmalarının hizmet kalitesi Ülkemiz sağlıklı geleceğinin temelidir . 
Bu temeli sağlam atamazsanız salgın, afet gibi olağanüstü durumlarda AYAKTA KALAMAZSINIZ . 
 
1. Kanun düzenlemeleri, TÜRK CEZA KANUNU ' na eklenecek maddeler ile yapılmalıdır.
 Mevcut düzenleme, Sağlık hizmetleri Temel kanunu üzerinden yapılmıştır. 
Bu durum yasanın uygulanması konusunda tereddütlere neden olabilir. 
 
2. TCK' da  yapılan  düzenleme ile 2 yıldan az  olmamak üzere ceza alt sınırı belirlenmelidir.  
 
 3. Şiddet uygulayan kişi belirli süre ile  sosyal güvenlik şemsiyesi altından çıkarılmalı , bu sürede sağlık hizmetini ücretli almalıdır.   
 
 4. Şiddete maruz kalan sağlık personeli her şartta görevden cekilebilmelidir.
 
5.184 SABİM hattı başvurularında şikayette bulunan şahıslara ‘’iftira’’, ‘’tehdit’’ , ‘’şantaj’’ suçlarının Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda karşılığı ceza yaptırımlarının teknik personel tarafından telefonda iletilmesi, uygunsuz talepte bulunanlar ve suç teşkil edecek ifadeleri kullananlar hakkında şikayet olmaksızın resen soruşturma açılması için gerekli girişimlerin İl yerel idareleri tarafından yapılmasının sağlanmalıdır. 
 
 6. Sağlık çalışanına sözel şiddet durumunda 
EK  DÜZENLEME ;
Türk ceza kanunu
Şerefe karşı işlenen suçlar
Hakaret 
125. madde 3.fıkra a bendine '' sağlık çalışanlarına yönelik görevleri sırasında işlenen hakaret suçunda ceza 2 yıldan az olamaz ibaresinin eklenmesi ,
‘’Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek’’
maddesinden sonra gelmek üzere ;
''Savcılık tarafından gerekli işlemler en geç 3 gün içerisinde yapılarak yargılama süreci en kısa sürede sonlandırılacaktır. '‘ ifadesinin eklenmesi talep edilmiştir.
 
7. Türk ceza kanunu 77.madde değişikligi;
İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi teklif edilen yeni düzenleme,
 
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten yaralama suçu işlenmesi durumunda ; TCK 77.Madde de yer alan ,
İnsanlığa karşı suçlar
 (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan
doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:
……
'' ı ) sağlık çalışanına görevi sırasında işlenen kasten yaralama suçu’’
hükmünün eklenmesi, 
Talep edilmiştir. 
 
 
8. Kabahatler kanunu kapsamında yeni düzenleme talebi ;
Sözel şiddet uygulayan kişiler hakkında, toplumsal ve sosyal hizmetler kapsamında , hasta bakıcılığı, belediye park bahçeler müdürlüğü bünyesinde temizlik görevleri, hastanelerde danışmanlık ve temizlik görevleri gibi 3 ay ve 6 aylık periyotlarda hizmet zorunluluğu cezası getirilmesi talep edilmiştir. 
 
 
9. Şiddetin uygulandığı sağlık hizmet alanından sağlık hizmeti alma hakkı kısıtlaması hayatidir. 
Şiddet uygulayan şahsın sağlık çalışanı ile tekrar karşılaşma riski ortadan kaldırılmalıdır. 
Acil durumlar dışında,  şiddet  uygulayan bireyin çalışanın hizmet verdiği sağlık merkezinde hizmetinin sağlanması kendini değersiz hisseden sağlık çalışanını rencide edebilir ve hizmetin kalitesini olumsuz etkileme olasılığı taşıyabilir. 
Şahıs şiddet nedeniyle yalnızca adli bir kısıtlama dışında hizmet aldığı mekan yönünden de bir kısıtlamaya uğramalıdır. 
 
10. Adalet bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarını takip ederek, yasanın uygulanmasını sağlayacak bir takip birimi kurulmalıdır. 
Yasaya uygun hareket edilmemesi durumunda , ilgili savcılık makamları bilgilendirilmeli ve hatırlatmalar yapılmalıdır.
 
11. Televizyon programlarında yer alan , hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını hedef gösteren, sağlık çalışanına şiddeti özendiren , örnek teşkil eden görüntü, haber ve içeriklere yönelik Radyo Televizyon Üst Kurumu tarafından caydırıcı cezai işlemlerinin uygulanması ve İlgili yayınları yapanlar hakkında işlem başlatılması önerilmektedir.
 
12. Sağlıkta şiddet olayları sıklıkla kamusal alanda  işlendiğinden dolayı; sadece vakay-ı adiyeden değil, kamuya karşı işlenmiş suç açısından değerlendirilmelidir.
 
13. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indiriminin uygulanmaması ve cezaların ertelemesini, ''hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını'' engelleyecek düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir. 
 
14. Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haber, hedef gösterme ve ithamlar için bilişim suçları kapsamında cezai yaptırımların uygulanması, kamu çalışanlarını hedef gösteren iftira ve asılsız suçlamalarda Valilikler üzerinden suç duyurusu ve resen soruşturma süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması talep edilmiştir. 
 
Bu 14 talep, 
pandemi döneminde dikkat çekilen 14 kural kadar kritik ve önemlidir. 
 
Tüm bu talepler göz önüne alınarak , tarihi dönemde tarihi kararlara imza atacak tüm Milletvekillerimize açık çağrımızı yineliyor, 
yasal düzenlemelerin yapılması noktasında Yüce Meclisimize  güveniyoruz.
 
Yurtta barış dünyada barış mottosunu Dünyaya kabul ettirmiş bir Liderin Ülkesine şiddet yakışmıyor. 
Şiddeti toplumun hücrelerinden birlikte çekip çıkaralım . 
 
Tarihi fırsatı kaçırmayın! 
 
Aile hekimleri Dernekleri Federasyonu

PAYLAŞ: