AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME VE İL HIFZISIHA KURULUNA KATILIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemizde kontrolü ve gerekli tedbirleri almak maksadıyla Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığının 24/04/2019 tarihli ve 13588366-149-272 sayılı yazısına istinaden hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı uygulanmaya başlanmış ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlık kararları doğrultusunda İl Pandemi Kurulları ayrıca 1593 sayılı Yasa gereğince il ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları oluşturulmuştur.
Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planında İl Koordinasyon Kurulunun, görev ve sorumlulukları belirtilmiş ayrıca kurula katılacak üyelerin de kimlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır.
Federasyonumuza iletilen bilgilerden, birçok ilde gerek pandemi gerekse hıfzıssıhha kurulları oluşumunda aile hekimleri derneği temsilcisine yer verilmediği verilse dahi özellikle pandemiye ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, acil ve hayati önemi haiz talimatlarının tam olarak anlaşılmadığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Erzincan, Kırşehir ve Zonguldak illerinde bulunan Federasyonumuz üyesi aile hekimliği dernekleri kurullarda yer almamaktadır. Bu duruma ilave olarak, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda görev tanımında yer verilmemiş olmasına rağmen, salgınla doğrudan bağlantılı olarak hekimlerimize aile sağlığı merkezi dışında görevlendirmeler de yapılmaktadır.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16/1 maddesi “aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilir. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır” hükmüne haizdir.
Salgının önlenmesi ve kontrolü noktasında yadsınamaz katkısı olan ve büyük özveri ile görev yapan aile hekimlerinin, vakaların başvurabileceği ilk sağlık görevlileri olduğu da dikkate alındığında kurul toplantılarına iştiraklerinin büyük önem taşıdığı aşikârdır. 
Arz edilen nedenlerle, Bakanlığımızın da uygun görmesi halinde, illerde faaliyet gösteren aile hekimliği derneklerinin salgınla mücadelede il çapında alınacak kararlara iştirakinin sağlanması ayrıca aile sağlığı merkezi dışında yapılacak görevlendirmelerde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine uygun olarak ödeme yapılması konusunda İl Sağlık Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmekte olup gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 20.04.2020
 
DR. ÖZLEM SEZEN
AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 13,66 KB 25.04.2020 00:28:42 .docx
PAYLAŞ: