SABİM ÜZERİNDEN YAPILAN ŞİKAYET ÜZERİNE AİLE HEKİMİNE VERİLEN HAKSIZ 20 İHTAR CEZA PUANIN İPTALİ

Aydın ili Nazilli ilçesinde görevli aile hekimi aleyhine, bir vatandaşın asılsız SABİM şikayeti üzerine, ''hastasının aile sağlığı merkezine alınmadığı, dışarıda muayene edildiği''  iddiası neticesinde müdürlük tarafından soruşturma yürütülmüş, aile hekiminin görevli görevli olduğu ASM’de farklı tarihlerde denetim yapıldığı ve bu denetim neticesinde hasta yakının verdiği bilgiye dayanarak aile hekimine  ''ilgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak'' fiilini işlediğinden bahisle 20 ihtar ceza puanı ile tecziye edilmişti. Müdürlüğün haksız olarak tesis ettiği disiplin cezasına karşı  AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; ’’..davacı hakkında Sağlık Bakanlığı şikayet sistemi üzerinden 07/07/2020 tarihinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgisine giren B.K. isimli kişiye ait başvuruda davacının ismi ve soy ismi verilerek özetle ''hastasının Aile Sağlığı alınmadığı, dışarıda muayene edildiği'' belirtilerek gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunulduğu, 10/08/2020 tarihinde verilen soruşturma oluru sonrasında 07/09/2020 ve 22/09/2020 tarihlerinde davacının çalıştığı aile sağlığı merkezinde yapılan denetim sonucu davalı idarenin iki görevlisi ve bir doktor tarafından düzenlenen tutanaklarda  hastaların aile sağlığı merkezi içerisine alınmadan dışarıda muayene edildiğinin belirtildiği, davalı idarece görevlendirilen muhakkik tarafından hastanın, davacının veya aile sağlığı merkezinde görev yapan memur ya da diğer doktorların ifadesine başvurulmadığı, şikayet dilekçesi ve soruşturma olurundan sonra düzenlenen tutanaklara dayalı olarak dava konusu işlemin tesis edildiği, bahse konu tutanak içeriklerinden muayene olmak üzere başvuran hastaların aile sağlığı merkezine alınmadığına yönelik bir tespite yer verilmediği, tam tersine gebeler ve aşı olmak üzere başvuranların aile sağlığı merkezi içerisine alındığı, dışarıda bekleyenlerin ise sadece ilaç yazdırmak üzere müracaat edenler olduğu bilgisine yer verildiği, davacı ile aynı birimde görev yapan diğer doktorların hastalarının da bulunduğu bir ortamda davacıya isnat edilen fiilin ne şekilde gerçekleştiği somut olarak ortaya konulmadığı görülmüş olup; SABİM'e yapılan başvurunun içeriğinin teyide muhtaç bir husus olduğu dikkate alınarak şikayetçinin, şikayetçi yakını hastanın, aynı gün aynı sağlık merkezinde muayene olan hastaların ile  birimde görev yapan memur ve doktorların ifadesine başvurulması gerekirken eksik inceleme sonucu tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ‘’Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR

PAYLAŞ: