BOŞ BİRİM CARİ GİDER ÖDEMESİ

     BOŞ BİRİM CARİ GİDER ÖDEMESİ

 

     Siirt ilinde görev yapan aile hekiminin geçici görevlendirilmiş olduğu aile hekimliği biriminin cari gider harcamalarının tarafına ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;’’.... yönetici aile hekimi olarak görev yapan davacı aile hekimi tarafından sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olan birimlerin fiziki ve teknik şartlarının devamı için yapıldığı ileri sürülen tutarın aile hekimliği karar defterlerine işlendiğinden bahisle tarafına ödenmesi talep edildiği, idarenin ise boş birimler için yapılan ödemeleri tevsik edici fatura veya benzeri kanıtlayıcı belge sunulmadığından bahisle ret edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; mevzuat bir bütün olarak değerlendirildiğinde gider karşılığı yapılan ödemenin maktu olduğu, sunulacak gider belgelerinin yapılacak ödeme miktarının hesaplanmasına bir etkisi olmadığı, idarece aynı aile sağlığı merkezinde çalışan diğer aile hekimlerine aynı karar defterinin ibrazı üzerine ödeme yapıldığı, dolu birimlere ödeme yapılırken yeterli görülen karar defterinin boş birimlere ödeme yapılması esnasında da Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca yeterli görülmesi gerekirken davacının talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


    AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. BOŞBİRİM CARİ GİDER DAVASI 24,88 KB 5.05.2022 14:36:39 .pdf
PAYLAŞ: