"Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi" yürütmeyi durdurma kararı

VERİLEN İHTAR CEZA PUANLARININ 200 PUANI AŞTIĞI İDDİASIYLA AİLE HEKİMİMİZİN FESHEDİLEN SÖZLEŞMESİ İÇİN AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR.

Trabzon ilinde görevli aile hekimimizin sözleşme dönemi içerisinde aldığı ihtar ceza puanlarının 200 puanı aştığı iddiasıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından  açılan yürütmeyi durdurma talepli  davada mahkemece;’’Bu durumda, her ne kadar davacının aile hekimliği sözleşmesi Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin “Sözleşmenin İhtaren sona erdirilmesi” başlıklı 11 nci maddesi 5. fıkrası uyarınca feshedilmiş ise de dava konusu işlemin dayanağı olan sözleşmeyi sona erdirmeye il sağlık müdürünün yetkili olduğuna ilişkin ibarenin, sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesine ilişkin hükümlerin ve Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nin tüm satırlarının hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması karşısında dayanağı kalmayan sözleşmenin feshi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin sözleşme feshine ilişkin olması nedeniyle uygulanmaya devam edilmesi halinde davacının ekonomik açıdan, aile hekimliği birimde kayıtlı olan hastaların ise sağlık hakkı bakımından telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle;Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına,’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Karar Metni 43,07 KB 13.03.2023 18:27:13 .pdf
PAYLAŞ: