Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Karşı Davamızı açtık

 Değerli Aile Hekimlerimiz;

  Bilindiği üzere 29.07.2023 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış, aile hekimlerinin tabi olduğu disiplin mevzuatı değişmiştir. Aile hekimlerinin çalışma koşulları, tabi olduğu kanun sınırları dışında hukuka aykırı düzenlemeler getirilmiştir. Bu sebeple Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Hukuk Müşaviri Av.Arb. Servet AKTAN tarafından hazırlanan dosya ile Ahef Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Dr. Hasan Gökçe adına  01.08.2023 tarihinde aşağıdaki maddelere karşı Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Aile Hekimliği camiamıza saygı ile duyurulur.

    Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesinde yer alan “Vali sözleşme yapma yetkisini il sağlık müdürlüğüne devredebilir” ibaresinin, 4. Maddesinin E bendinde yer alan; ''Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması'' hakkında; 4. Maddesinin F bendinde yer alan; '' Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi'' hakkında; 5.Maddesinde yer alan ;''Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının disiplin amiri, pozisyonunun bulunduğu yerdeki ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı merkezi başkanıdır.'' hakkında; 5.Maddesinde yer alan; '' Aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları Sağlık Bakanı, Vali, Bakanlık Müfettişi tarafından, sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle üç aya kadar görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde ve gerekmesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.” hakkında ;9.Maddesinde yer alan; ''Bu ödeme, herhangi bir disiplin cezası almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42’si oranında yapılır. Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulmasI cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.” maddeleri hakkında; öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde de iptali talep edilmiştir. Dosyanın hazırlığı aşamasında katkı sunan değerli aile hekimlerimize ve hukuk komisyonumuza teşekkür ederiz.

                                                AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: