ERZURUM İLİNDE SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN AİLE HEKİMİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR.

        Erzurum ilinde görevli aile hekimimizin sözleşme dönemi içerisinde 5 kez  ihtar ceza puanı aldığı, ihtar ceza puanlarının toplamının 58 puan olduğu gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin 2023-2024 dönemi için yenilenmemesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından  açılan yürütmeyi durdurma talepli  davada mahkemece;’’ davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükmünün Danıştay 2. Dairesi kararı ile hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulduğu dikkate alındığında, anılan Yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi davacının Anayasal çalışma hakkına müdahale sonucunu doğuracağından telafisi güç veya imkansız zararlara sebep olabilecektir. -Olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına,’’ şeklinde karar verilmiştir.

Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


       AHEF KAZANIR!

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ERZURUM YD KARARI 22,22 KB 3.04.2023 18:14:44 .pdf
PAYLAŞ: