TRABZON İLİNDE AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN AİLE HEKİMİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR.

        Trabzon ilinde görevli aile hekimimizin sözleşme dönemi içerisinde  5 kez  ihtar ceza puanı aldığı, ve bu puanların 90’a gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin 2023-2024 dönemi için yenilenmemesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından  açılan yürütmeyi durdurma talepli  davada mahkemece;’’  anılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin "... her ne kadar davacının aile hekimliği sözleşmesi Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin “Sözleşmenin yenilenmemesi” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yenilenmemiş ise de dava konusu işlemin dayanağı olan hükmün hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması karşısında dayanağı kalmayan sözleşmenin yenilenmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin olması nedeniyle uygulanmaya devam edilmesi halinde davacının ekonomik açıdan, aile hekimliği birimde kayıtlı olan hastaların ise sağlık hakkı bakımından telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayabileceği de açıktır.

        Açıklanan nedenlerle; 1-Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına,’’ şeklinde karar verilmiştir.

        Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

        AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. TRABZON YD KARAR 41,52 KB 3.04.2023 18:38:04 .pdf
PAYLAŞ: