HAKSIZ VE HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN ŞEKİLDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN AİLE HEKİMİNE YAPILAN EKSİK ÖDEME İÇİN AÇILAN DAVA

HAKSIZ VE HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN ŞEKİLDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN AİLE HEKİMİNE YAPILAN EKSİK ÖDEME İÇİN AÇILAN DAVA

Aydın İli, İncirliova İlçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta olan aile hekimimiz, şartları oluşmadığı halde bir disiplin soruşturması sonucunda görevinden uzaklaştırılmış, AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan dava neticesinde 2 ay sonra  görevine iade edilmiştir. 2 ay boyunca açıkta kaldığı sürelere ilişkin, eksik yatan hak edişlerini İl Sağlık Müdürlüğünden talep etmiş  ancak müdürlük iptal kararına rağmen ödeme yapmamıştır. Bu sebeple uzaklaştırma kararının kesinleşmesine müteakiben idarenin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak ödemediği hak edişlerin tazmini için AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesince ‘’...Uyuşmazlıkta, dava konusu maaş kesintilerinin dayanağı olan işlem, davacının 2 ay süreyle görevden uzaklaştırmasına ilişkin karar olup, söz konusu işleme karşı açılan davada, Mahkememizin 08.09.2021 tarih ve E:2021/204, K:2021/657 sayılı kararıyla işlemin iptaline karar verildiği, söz konusu iptal kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 11.11.2021 tarih ve E:2021/2111, K:2021/2126 sayılı kararı ile reddedildiği anlaşılmakla, maaş kesintisinin dayanağı olan işlemin hukuka aykırı olduğu Mahkeme kararı ile tespit edildiği, dolayısıyla maaş kesintisinin de dayanağı kalmadığından davacının maaşından yapılan kesintilerin (toplam 9.529,10-TL) davacıya iadesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarelerin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu hükme bağlandığından, davalı idarenin hukuka aykırı bulunan işlemi nedeniyle davacının maaşından yapılan kesintilerin her bir kesintinin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne,’’ Gerekçeleriyle idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
 
AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 42,54 KB 3.01.2023 09:25:08 .pdf
PAYLAŞ: