Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi- Sağlık Raporları Hakkında AHEF Hukuk Bülteni Yayınlandı

AHEF HUKUK BÜLTENİ (2018/1)                                                                                                   05.01.2018

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ - SAĞLIK RAPORU TALEBİ

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan KHK/696 ile Taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleriyle ilgili 23. ve 24. Maddeler yayınlanmıştır.

Kadroya geçirilecek personelin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir

657 sayılı Kanunun Madde 48 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) 7. "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." hükmü vardır. Buna göre "kişinin görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması gerekir." Ancak görüldüğü üzere bu madde muğlaktır şöyle ki;  kişinin görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması durumunun tespiti nasıl yapılacaktır. Burada açıkça doktor raporundan bahsedilmemektedir. İstenilseydi gayet açık olarak sağlık raporu ile belgelenmesi istenebilirdi. Bu durumda bu maddeyi daha iyi açıklayan yönetmelik ya da tebliğlere bakmak lazımdır.

03.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile vatandaşın beyanına güvenin esas olduğu net ortaya konulmuştur.

Bu yönetmelik kapsamında ayrıca;

*Madde 8 / a bendinde "Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır." Hükmüne göre beyanın esas alınacağı

*Madde 8 / c bendinde "İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir." Hükmüne istinaden göreve başlamak için gerekli belgelerin sınavı kazananlardan istenebileceği,

*Madde 8 / f bendinde "Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir." Hükmüne göre başvuru sahibinden adli sicil kaydının istenmeyeceği,

*Madde 8 / g bendinde "Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez." Hükmüne göre başvuruda istenen belgelerin belirtileceği, idare tarafından istenen belgeler için muğlak ibarelere yer verilmeyeceği,

*Madde 8 / ğ bendinde "Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır." Hükmüne göre başvuru sırasında istenecek formların internet sayfasında yayınlanacağı, bunun dışında form istenmeyeceği açık olarak belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenle kadroya geçirilecek personelin kamuya alınma şartlarını ve şeklini açıklayan 1 Ocak 2018 PAZARTESİ 3028 sayılı Resmî Gazetede tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğin "MADDE 7 - (1) Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz." maddesine göre isteklilerden Ek-1 başvuru formu istenmektedir.  Ek-1 başvuru formunda "Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olup olmadığı" şeklinde başvuru sahibinin beyanı bulunmaktadır. Bu form üzerinde başka bir yerde sağlık ile ilgili açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca bu formun devamında istenen ekler arasında Sağlık ile ilgili herhangi bir açıklama, rapor, belge isteği de yoktur.

Özetle tebliğde kişinin beyanı yeterli görülmüştür. Ayrıca rapor, belge istenmemiştir. Beyanı yazan irade isteseydi rapor olarak ta yazabilirdi. Bu bilinçli olarak yapılmış, zaten hâlihazırda kamuda çalışmaya devam eden 450.000 kişinin gereksiz yere rapor almalarının önüne geçilmek istenmiştir.

Maalesef birçok kamu kurumu tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmamakta ve sözlü olarak kişiler sağlık muayenesinden geçirilmek üzere sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.

Kaldı ki kişilerin bu aşamada hangi işyerinde hangi alanda ve hangi işi yapacakları yani hangi görevi yapacakları bilinmediğinden, sağlık kurumları tarafından kişilerin sağlıklarının yapacakları işe uygun olup olmadığına dair tıbbi kanaat belirtmeleri mümkün değildir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık muayenesi ve sağlık raporu için başvuran kişiler ile tartışmalar yaşanmakta ve sağlık hizmetinde aksamalar yaşanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Federasyonumuz Bakanlığımız ile iletişim halindedir. Bakanlığımız tarafından taşra teşkilatlarına gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Sendikalar tarafından da başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimler yapılarak hatalı uygulamalar düzeltilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Çalışma Bakanlığının  http://www.altisveren.gov.tr/  ve T.C Devlet Personel Daire Başkanlığı'nın http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/duyuru/sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-gecirilecek-gecici-personele-iliskin-ek-duyuru    adresli internet sayfalarında yer almaktadır.

AHEF olarak, Aile Hekimlerine, kapsam dahilindeki başvuruda bulunan kişilere konu hakkında bilgi verilerek herhangi bir isim adı altında bir sağlık raporu tanzim edilmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Unutulmamalıdır ki, sağlık raporu basit bir evrak olmayıp, kişilerin zorla sağlık muayenesinde yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Kişilerin zorla sağlık muayenesine yönlendirilmeleri ancak Yasa Koyucu tarafından Kanunlar ile öngörülmeli ve ayrıntıların da Sağlık Bakanlığımızın bilgisi dahilinde yayınlanacak yönetmelikler ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Aksi uygulamalar, başta Anayasa olmak üzere Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olduğu gibi hem vatandaşlarımızın mağdur olmalarına hem de sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

 

AHEF YÖNETİM KURULU

 

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. TASERON ISÇILER SAGLIK RAPORLARI HAKKINDA AHEF HUKUK BÜLTENI 355,42 KB 5.01.2018 22:28:06 .pdf
2. TASERON ISÇILER SAGLIK RAPORLARI HAKKINDA EK-1 BASVURU FORMU 285,50 KB 5.01.2018 22:28:35 .PDF
PAYLAŞ: